PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W LUBARTOWIE Z TYTUŁEM „PRZESZKOLE WSPIERAJĄCE POTENCJAŁ I WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA”

Z wielką radością informujemy, iż Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lubartowie zdobyło tytuł i certyfikat w Ogólnopolskim Konkursie „Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.

Konkurs miał na celu wskazanie, jak ważną rolę w wychowaniu małego dziecka odgrywa przedszkole wspierające i wspomagające jego rozwój. Został przeprowadzony w okresie od 3 grudnia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.

W ramach konkursu nasza placówka wykonała następujące zadania przewidziane regulaminem:

 • Organizowanie festiwalu talentów – dzieci prezentują swój potencjał, zdolności i umiejętności w wybranej dziedzinie.

W naszym przedszkolu rozwijamy pasje, zdolności i talenty dzieci. Współpracujemy z rodzicami w realizacji różnych działań związanych z rozwijaniem pasji i zainteresowań.

Na scenach Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury,  Spółdzielni Mieszkaniowej nasze przedszkolaki od dawna prezentowały swoje talenty i zainteresowania, tj. taniec, piosenki, recytacje wierszy. Widzowie za każdym razem z zainteresowaniem oglądali występy dzieci. Wszyscy uczestnicy byli zawsze wspaniali, wyjątkowi i oczywiście bardzo utalentowani.

Festiwal talentów muzycznych rozpoczęły dzieci z grupy DELFINKI (6 latki) udziałem w przeglądzie piosenki patriotycznej w domu kultury dnia 07.11.2019 roku. Talent wokalny zaprezentowało troje dzieci śpiewając piosenkę pod tytułem ” Barwy ojczyste”.

Dnia 4.03.2020 r. zespół „Lubartowskie Nutki” zaprezentował tańce ludowe i tańce dyskotekowe z okazji Dnia Kobiet w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. W obecnym roku szkolnym 2019/2020 zespół „ Lubartowskie Nutki” tworzą dwie grupy przedszkolne: TYGRYSKI ( 4 i 5 latki) oraz LISKI ( 5 latki). Dzieci przedstawiły również krótką część artystyczną ze śpiewem i recytacją wierszy.

12.12.2019 roku w grupie DELFINKÓW odbyła się VII edycja konkursu plastycznego „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa” Swoje zdolności i talenty plastyczne prezentowały dzieci z naszego przedszkola oraz dzieci z państwowych i prywatnych przedszkoli znajdujących się w Lubartowie.

 • Prowadzenie zajęć mających na celu wszechstronny rozwój dziecka.

W naszym przedszkolu  przykładamy ogromną wagę do tego, aby nasze przedszkolaki rozwijały się wszechstronnie. Wszechstronność ta oznacza, że podczas codziennej pracy z dziećmi staramy się nie zaniedbywać żadnego obszaru aktywności dziecka. Dzieci uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach, zabawach i ćwiczeniach rozwijając swoje umiejętności, zainteresowania i talenty. Jesteśmy również świadomi, że głównym rodzajem aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa i właśnie dzięki niej i przez nią najlepiej możemy stymulować i wspomagaćwszechstronny rozwój naszych przedszkolaków.

Nasze przedszkolaki nabywają wiedzę o rolach społecznych oraz odkrywają prawa i obowiązki, pełniąc rozmaite role w trakcie zabaw, różnorodnych wycieczek organizowanych we współpracy ze środowiskiem lokalnym: do biblioteki, do straży pożarnej, na komendę Policji, z zaproszonymi ratownikami medycznymi itp., oraz zajęć kierowanych.

Jesteśmy świadomi jak ważną rolę odgrywa ruch i sprawność fizyczna u dzieci w wieku przedszkolnym. Dlatego też dokładamy wszelakich starań, aby ta forma dominowała wśród aktywności naszych przedszkolaków. Każdego dnia realizujemy wspólnie z dziećmi zajęcia poranne i ćwiczenia gimnastyczne. Do tych ćwiczeń wykorzystujemy różne metody: zabawy ruchowe, metodę Weroniki Sherborne, metodę Labana, metody opowieści ruchowych.

Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 4 uczestniczą w zajęciach tanecznych prowadzonych przez profesjonalnego choreografa – instruktorkę tańca. Od kilku lat w naszym przedszkolu funkcjonuje zespół muzyczny „Lubartowskie nutki”, który reprezentuje placówkę podczas różnego rodzaju uroczystości przedszkolnych i miejskich.

Kształtowanie umiejętności plastycznych to ważny obszar, który rozwijamy wśród dzieci podczas codziennej pracy. Dzieci biorą również udział w różnych konkursach np.

 -„Fantastyczna bombka” organizator Urząd Miasta Lubartów (20.12.2019r.);

-Opowieści wigilijne 2019” organizator Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie;

– „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”. VII edycja międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego organizator Przedszkole Miejskie nr 4.

Rozwijanie zamiłowania do świata przyrody: fauny i flory to również ważna dziedzina, którą chcemy zaszczepić wśród naszych przedszkolaków. W naszym przedszkolu cyklicznie organizujemy uroczystości  takie jak: „Powitanie Jesieni” i „Powitanie Wiosny”.

W tym roku szkolnym 2019/2020 w grupie „MISIE”  realizowana jest innowacja pedagogiczna w  zakresie rozwijania umiejętności kulinarnych, opracowana i wdrożona do realizacji przez panią Ilonę Kożuch – wychowawcę grupy. Przedszkolaki uczestniczyły w takich działaniach jak: warsztaty kulinarne „robimy pierogi”, wycieczka do piekarni, pizzerii, restauracji, kuchni przedszkolnej i wiele innych.

 • Przedstawienie propozycji działań mających na celu rozwijanie potencjału dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rozwijanie potencjału dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w naszej placówce odbywa się poprzez:

 • dostosowanie celów edukacyjnych i terapeutycznych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;
 • dostosowanie sposobu komunikowania się, pomocy dydaktycznych i miejsca pracy;
 • stosowanie aktywizujących metod i form pracy dydaktycznej i terapeutycznej;
 • jasne reguły i zasady postępowania wobec dzieci ze SPE;
 • rozwijanie samodzielności, pozwalanie na dokonywanie wyborów, zachęcanie, wspieranie w sytuacjach porażek, uczenie aktywnego ich pokonywania;
 • zachęcanie do podejmowania częstych interakcji społecznych;
 • dawanie okazji do zdobywania nowych doświadczeń, rozwijania zainteresowań, eksperymentowania w otoczeniu;
 • zwiększanie motywacji do nauki i terapii poprzez akceptację, pochwały, zachęty, nagrody;
 • uczenie właściwej regulacji emocjonalnej, wzmacnianie samooceny;
 • stymulację i poznawanie wielozmysłowe;
 • równy dostęp do różnych form aktywności (konkursów, wycieczek, imprez, zabaw, koncertów);
 • wsparcie, pomoc i współpracę z rodzicami.

Nasze działania prowadzone są w postaci zajęć indywidualnych, grupowych oraz innych, dodatkowych aktywności wspierających stymulację i rozwój dziecka.

Zajęcia indywidualne:

 • zajęcia logopedyczne;
 • zajęcia rewalidacyjne z psychologiem;
 • terapia z wykorzystaniem elementów Metody Integracji Sensorycznej.

Zajęcia grupowe realizowane w postaci autorskich projektów edukacyjnych i programów:

 • Projekt “Raz, dwa, trzy- mówię ja, mówisz Ty!” jest odpowiedzią na potrzeby dzieci, ich rodziców i nauczycieli przedszkola. Jest przeznaczony dla dzieci 2,5- oraz 3-letnich i realizowany w formie logopedycznych zajęć grupowych;
 • Projekt „Szumki i syczki na wesoło” powstał w związku z problemem obniżonej sprawności narządów artykulacyjnych (głównie w zakresie ruchów pionizacyjnych języka) oraz trudności z właściwą realizacją głosek szeregów: syczącego (s,z,c,dz) i szumiącego (sz,ż,cz,dż) w grupie dzieci 5-letnich;
 • „Mamo, tato pobawmy się razem” to grupowe zajęcia z udziałem rodziców. Podczas zajęć wykorzystuje się Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
 • „Wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych i ruchowych z wykorzystaniem muzyki klasycznej”;
 • Program „Przyjaciele Zippiego” oraz Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia prowadzone przez specjalistów naszej placówki: psychologa i logopedę, adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym z różnymi możliwościami i zdolnościami;
 • Zajęcia relaksacyjne;
 • Zajęcia stymulujące prowadzone z całą wybraną grupą, podczas których stosowana jest przede wszystkim Metoda Gimnastyki Mózgu – Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
 • Dogoterapii.
 • Podanie propozycji zajęć mających na celu rozbudzanie ciekawości i kreatywności dzieci

Grupy przedszkolne Biedronki (3 latki), Jeżyki (3 latki), Motylki (3 latki) i Zajączki (4 latki) z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lubartowie uczestniczyły w realizacji zadania mającego na celu rozbudzanie kreatywności dzieci.

      Tematyka zajęć w grupie BIEDRONKI była związana z eksperymentami. Zrealizowano tematy: „Lód i para wodna” „Co pływa, a co tonie?” „Kręć się wiatraczku” „Poznajemy ciekawe zjawiska” „Właściwości gąbki i magnesu”.

3-latki z grupy JEŻYKI już od pierwszych dni pobytu w przedszkolu poznają różne techniki plastyczne swobodnej ekspresji twórczej. Kreatywność przejawia się w różnorodności materiałów i tematyki, które wykorzystujemy do przeprowadzenia zajęć.  Wykorzystujemy pomysły rzadko spotykane  zahaczające o sensorykę, prace 3D i kompletną abstrakcję.

Kolejną sferą w której dzieci przejawiają swoją pomysłowość i kreatywność jest teatr.  Grupą realizującą działania w tej dziedzinie była grupa ZAJĄCZKI (3-4 latki). Przedszkolaki zorganizowały teatralną garderobę, wystawiły bajkę pt.. ,,Trzy małe świnki” z użyciem pacynek, samodzielnie organizowały zabawę w teatr z uwzględnieniem swoich zdolności, chęci i predyspozycji.

Grupa MOTYLKI (dzieci 3-letnie) uczestniczyła w projekcie rozwijając kreatywność muzyczną. Dzieci z grupy „Motylki” uczestniczyły w takich zajęciach jak: ”Bawimy się ruchem i muzyką”  „Aktywne słuchanie muzyki” „Gramy na instrumentach” „Śpiewamy i mówimy”.

 • Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka”, który przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
  W kursie wzięły udział nauczycielki: Agnieszka Woźniak, Sylwia Wojnowska.

Wszystkie działania edukacyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Lubartowie skupiają się na rozwijaniu zdolności intelektualnych dzieci, opanowaniu przez nie wiedzy oraz na odkrywaniu i pobudzaniu ich naturalnych zdolności i predyspozycji. Podstawą powyższych działań jest wszechstronna wiedza pracujących w placówce nauczycieli o właściwościach rozwojowych dzieci oraz umiejętność widzenia ich jako jednostek, rozwijających się w charakterystyczny dla siebie, indywidualny sposób. Współczesny nauczyciel wspierający rozwój dziecka, już nie kieruje jego rozwojem, lecz w nim uczestniczy, kierując się strategią wielokierunkowej stymulacji aktywności dzieci.

Koordynatorzy konkursu i kursu:

Woźniak Agnieszka

Wojnowska Sylwia