PROJEKT EDUKACYJNY „MAŁY ARTYSTA”

Ekspresja plastyczna dziecka jest jedną z pierwszych i podstawowych form komunikowania się niewerbalnego z otoczeniem. Dając dziecku kredki, pędzel, farby wprowadzamy go w świat wrażliwości i fantazji aby tworzyć piękno i żyć wśród niego. W przedszkolu sztuka jest środkiem wychowania, ponieważ kształtuje postawy człowieka, ale jest też środkiem nauczania, gdyż wzbogaca zasób wiedzy i mechanizmy poznawcze. Pełni ona szczególną rolę w życiu dziecka. Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej i percepcji otaczającego świata dziecko gromadzi doświadczenia poznawcze jak i twórcze. Sztuka dziecka jest odzwierciedleniem jego przeżyć, które nie tylko wynikają z samego działania, lecz także z możliwości wyrażenia środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć.
Rysunek dziecka jest częścią jego duszy. Analizując go prawidłowo, możemy dotrzeć do najdalszych jego zakamarków i jeżeli istnieje taka potrzeba pomóc dziecku pokonać trudności. Ekspresja plastyczna stanowi doskonałą formę uwrażliwiania dziecka na cały otaczający nas świat, zwrócenia uwagi na istnienie i znaczenie uczuć w ich życiu.
Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym może rozwijać się tylko w ścisłym powiązaniu z rozwojem jego spostrzeżeń, wyobraźni, pojęć i zainteresowań. Dlatego też, dzieciom należy dostarczyć dużej ilości wrażeń, doznań oraz odpowiednio wyposażony warsztat pracy. Muszą mieć wokół siebie wszystko to co może je pobudzić do twórczego działania.


Doceniając wartości twórczej aktywności dzieci zdecydowałyśmy się opracować projekt pt: „Mały artysta”.
Projekt pt: „Mały artysta” stanowi ważny element w edukacji przedszkolnej dzieci i wskazuje główne kierunki pracy nauczyciela z dziećmi w rozwijaniu ich twórczości plastycznej. Projekt realizowany będzie poprzez zabawy plastyczne, zbiorowe, grupowe i indywidualne, uwzględniające kreatywność, indywidualizm i swobodną ekspresję w twórczości plastycznej dziecka, oraz różnorodność technik plastycznych. Uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci 4- letnich.

Projekt ten powstał aby rozwijać zainteresowania dzieci sztuką oraz wspomóc ich działalność plastyczną, w wyrażaniu własnych myśli i uczuć, w różnorodnych formach plastycznych, oraz  rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.


Zakres tego obszaru wychowania realizowany jest w korelacji z innymi obszarami programowymi
– podstawowym założeniem projektu jest wyposażenie dzieci w umiejętności, sprawności i wiadomości poprzez zastosowanie atrakcyjnych metod i form pracy opartych przede wszystkim na działaniu dzieci, obserwowaniu przez nie otaczającej rzeczywistości, rozwiązywaniu problemów i zadań, pokazie jak również przekazie słownym.
– stworzenie dobrych warunków umożliwiających indywidualne tempo rozwoju
– do realizacji zadań plastycznych nauczyciel będzie odwoływał się do dziecięcych przeżyć, doświadczeń i zainteresowań, oraz będzie wykorzystywał muzykę, utwory literackie, zabawy ruchowe.

Głównymi celami i zadaniami projektu są:
1. Odkrywanie własnych możliwości twórczych i wrażliwości estetycznej.
2. Wyrażanie w różnorodnych formach za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych myśli, przeżyć, obserwacji i doświadczeń.
3. Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej.
4. Wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie.

Projekt będzie realizowany w grupie 4 – latków  „Biedronki” w roku szkolnym 2020/2021 w miesiącach X – V.
Osoby realizujące projekt:
Elżbieta Bystrzycka
Małgorzata Misiak