Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lubartowie jest placówką wychowania przedszkolnego prowadzoną przez organ samorządu terytorialnego – Radę Miasta Lubartów.

Nasze Przedszkole mieści się w dwóch budynkach:
przy ul. Krzywe Koło 28
przy ul. Mickiewicza 8

Budynki przedszkola usytuowane są w pobliżu osiedla mieszkaniowego. Są one przystosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkole otoczone jest rozległym ogrodem wyposażonym w sprzęt i urządzenia do zajęć i zabaw na powietrzu.

Dyrektorem jest mgr Iwona Kożuchowska.
Wicedyrektorem mgr Zyta Osiej.

W przedszkolu działa Rada Rodziców, która współpracuje z placówką w ramach swoich kompetencji zgodnie ze swoim regulaminem i statutem przedszkola.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST PRZYJAZNE DZIECIOM I RODZICOM

JESTEŚMY PLACÓWKĄ TWÓRCZĄ I BEZPIECZNĄ

PRZYJAZNE

To szczególnie atmosfera wychowawcza, zasady współpracy zespołu pedagogicznego oraz zasady współdziałania z rodziną.

TWÓRCZE

Wspiera aktywność poznawczą dziecka i inspiruje do twórczości własnej. Wspomaga rozwój zainteresowań kulturalnych i umiejętności odbioru kultury.

BEZPIECZNE

Działające zgodnie z zaleceniami profilaktyki zdrowotnej, uczące zasad bezpieczeństwa. To harmonijne łączenie aktywności fizycznej i intelektualnej.

PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE – to szczególnie atmosfera wychowawcza, zasady współpracy zespołu pedagogicznego oraz zasady współdziałania z rodziną. Konieczność przestrzegania norm i reguł. To także organizacja pracy przedszkola i dobór środków wychowawczych, które sprawiają, że dzieci czują się w przedszkolu dobrze, darzone są sympatią i otoczone opieką wszystkich pracowników. Przedszkole Przyjazne w swoich założeniach stara się tworzyć warunki, które pozwolą każdemu dziecku odnieść sukces wykorzystując to co w jego osobowości najcenniejsze. Przedszkole Przyjazne obejmuje również kulturę życia codziennego, szacunek do przyrody, rozwijanie więzi z miejscem zamieszkania oraz poczucia przynależności do zjednoczonej Europy.

PRZEDSZKOLE TWÓRCZE – w myśl tej idei wspiera aktywność poznawczą dziecka i inspiruje do twórczości własnej. Wspomaga rozwój zainteresowań kulturalnych i umiejętności odbioru kultury. Rozwija ekspresję plastyczną, muzyczną i ruchową. Promuje czytelnictwo wśród dzieci i rodziców. Przygotowuje również dziecko do obcowania z nowoczesną techniką.

PRZEDSZKOLE BEZPIECZNE – to przedszkole działające zgodnie z zaleceniami profilaktyki zdrowotnej, uczące zasad bezpieczeństwa, to stwarzanie warunków do harmonijnego łączenia aktywności fizycznej i intelektualnej, rozwijanie właściwych nawyków związanych z higieną i odżywianiem się, wpajanie zamiłowania do wszelkich form aktywności ruchowej.

W przedszkolu funkcjonuje 11 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat w tym jeden oddział dla dzieci najmłodszych w wieku 1 – 2 lat.
Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 16:30.

Dzieci zgłaszające się do naszego przedszkola objęte są programem adaptacyjnym pt. „Polubić przedszkole”. W początkowym okresie pobytu w przedszkolu dziecku może towarzyszyć członek rodziny w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Co roku organizowane są w Przedszkolu dni otwarte na które zapraszamy nowo przyjęte dzieci wraz z rodzicami.

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola objęte są opieką logopedyczną i psychologiczną. Zgodnie z oczekiwaniami rodziców przedszkole prowadzi zajęcia dodatkowe. Są to:

  • nauka języka angielskiego
  • zajęcia umuzykalniające zwane rytmiką
  • zajęcia taneczne
  • balet
  • zajęcia komputerowe

Sześciolatki na życzenie rodziców uczestniczą w lekcjach religii. Ponadto raz w miesiącu organizowane są koncerty muzyczne, na których grają i śpiewają artyści scen lubelskich.

W naszym przedszkolu przywiązujemy dużą wagę do jakości żywienia. Stale dążymy do zaspakajania potrzeb najmłodszych. Osiągnięcie tego celu realizujemy poprzez wdrożenie i utrzymywanie systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli).

SKONTAKTUJ SIĘ Z Nami! Teraz