Programy i projekty

Realizowane w roku szkolnym 2020/2021

KOTKI

WYDAWNICTWO MAC – program wychowania przedszkolnego
Autorzy: Wiesława Żaba- Żabińska, Wioletta Majewskiej, Renata Pażdzio

Jest to program w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Celem tego programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej. Umożliwiają one dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY – międzynarodowy projekt edukacyjny
Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.
Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom
-uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d)budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) propagowanie praw dziecka;
g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
)promocja przedszkola;
m) rozwijanie współpracy między nauczycielami
n)kształcenie na odległość
Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ! – program
To jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.
CELE PROGRAMU:
1.Popularyzacja picia wody jako podstawowego napoju, który jest niezbędny dla organizmu żywego.
2.Popularyzacja dobrych nawyków i odpowiedzialności społecznej dotyczących ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych oraz zasad ekologii.
3.Aktywizacja dzieci w zakresie aktywności ruchowej.

RAZ, DWA, TRZY- MÓWIĘ JA, MÓWISZ TY! – autorski projekt edukacyjny z zakresu wspomagania i stymulowania rozwoju mowy dzieci.
Autorka: Magdalena Cieślik- logopeda

Projekt powstał w związku ze wzrastającym problemem w zakresie prawidłowego rozwoju mowy przedszkolaków. Ma na celu wspomaganie i stymulowanie rozwoju mowy, który wpływa na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka, wspieranie edukacyjne dzieci z problemami logopedycznymi, zaspokojenie potrzeby akceptacji i sukcesów, poczucia własnej wartości, budowania więzi i kontaktów z rówieśnikami. Systematyczne stosowanie ćwiczeń zaproponowanych w projekcie ma doprowadzić do usprawnienia motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych, utrwalenia prawidłowego toru oddechowego, rozwinięcia funkcji słuchowej oraz rozbudzenia aktywności słownej. Zajęcia będą prowadzone przez logopedę, raz w tygodniu.

KRÓLICZKI

WYDAWNICTWO MAC – program wychowania przedszkolnego
Autorzy: Wiesława Żaba- Żabińska, Wioletta Majewskiej, Renata Pażdzio

Jest to program w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Celem tego programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej. Umożliwiają one dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY – międzynarodowy projekt edukacyjny
Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.
Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom
-uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d)budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) propagowanie praw dziecka;
g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
)promocja przedszkola;
m) rozwijanie współpracy między nauczycielami
n)kształcenie na odległość
Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ! – program
To jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.
CELE PROGRAMU:
1.Popularyzacja picia wody jako podstawowego napoju, który jest niezbędny dla organizmu żywego.
2.Popularyzacja dobrych nawyków i odpowiedzialności społecznej dotyczących ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych oraz zasad ekologii.
3.Aktywizacja dzieci w zakresie aktywności ruchowej.

RAZ, DWA, TRZY- MÓWIĘ JA, MÓWISZ TY! – autorski projekt edukacyjny z zakresu wspomagania i stymulowania rozwoju mowy dzieci.
Autorka: Magdalena Cieślik- logopeda

Projekt powstał w związku ze wzrastającym problemem w zakresie prawidłowego rozwoju mowy przedszkolaków. Ma na celu wspomaganie i stymulowanie rozwoju mowy, który wpływa na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka, wspieranie edukacyjne dzieci z problemami logopedycznymi, zaspokojenie potrzeby akceptacji i sukcesów, poczucia własnej wartości, budowania więzi i kontaktów z rówieśnikami. Systematyczne stosowanie ćwiczeń zaproponowanych w projekcie ma doprowadzić do usprawnienia motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych, utrwalenia prawidłowego toru oddechowego, rozwinięcia funkcji słuchowej oraz rozbudzenia aktywności słownej. Zajęcia będą prowadzone przez logopedę, raz w tygodniu.

BIEDRONKI

WYDAWNICTWO PWN – program wychowania przedszkolnego
Autorka: Elżbieta Kordos

Program obejmuje całość podstawy programowej, jak i w kilku obszarach stanowi jej rozszerzenie. Przyjęte w programie założenia, treści edukacyjne oraz zaproponowane formy i metody pracy ukierunkowano na wszechstronne wspieranie dziecka w zakresie wszystkich obszarów rozwojowych. Koncepcja programu zakłada określoną wizję dziecka, do którego zmierza nauczyciel (we współpracy z rodzicami), kierując się zasadą wspierania dziecka przez tworzenie mu takich warunków rozwoju, aby miało możliwość osiągania sukcesów w działaniu. Sukces przekłada się na to, jak dziecko funkcjonuje w swoim otoczeniu i jak będzie funkcjonowało później w wieku dorosłym.

MAŁY ARTYSTA – projekt edukacyjny
Autorzy: Małgorzata Misiak, Elżbieta Bystrzycka

Projekt ma na celu rozwijać zainteresowania dzieci sztuką oraz wspomóc ich działalność plastyczną w wyrażaniu własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci, ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne. Zakres tego obszaru wychowania realizowany jest w korelacji z innymi obszarami programowymi:
– podstawowym założeniem projektu jest wyposażenie dzieci w umiejętności, sprawności i wiadomości poprzez zastosowanie atrakcyjnych metod i form pracy opartych przede wszystkim na działaniu dzieci, obserwowaniu przez nie otaczającej rzeczywistości, rozwiązywaniu problemów i zadań, pokazie jak również przekazie słownym.
– stworzenie dobrych warunków umożliwiających indywidualne tempo rozwoju.
– w trakcie realizacji zadań plastycznych nauczyciel będzie odwoływał się do dziecięcych przeżyć, doświadczeń i zainteresowań oraz będzie wykorzystywał muzykę, utwory literackie, zabawy ruchowe.
Projekt będzie realizowany przez wychowanków w grupie 4 – latków -„Biedronki”- w roku szkolnym 2020/2021 w miesiącach od września do maja.

MOTYLKI

TRAMPOLINA PWN – program wychowania przedszkolnego
Autorka: Elżbieta Kordos

Trampolina kojarzy się z wesołą zabawą i na tym polega praca z programem. Doskonale wspomaga ona rozwój dziecka i pomaga mu wybić się już na początku edukacji. Program wychowania przedszkolnego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego stanowi opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 Lutego 2017 roku. Obejmuje on całość podstawy programowej, jak i w kilku obszarach stanowi jej rozszerzenie. Idea programu jest wypadkową praktycznych doświadczeń w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, współczesnych koncepcji pedagogicznych odzwierciedlone w literaturze pedagogicznej oraz obowiązującego prawa. Przyjęte w programie założenia, treści edukacyjne oraz zaproponowane formy i metody pracy ukierunkowane na wszechstronny wspieranie dziecka w zakresie wszystkich obszarów rozwojowych. W koncepcji programu przyjęto określoną wizję dziecka, do której zmierza nauczyciel we współpracy z rodzicami wychowanka, kierując się zasadą wspierania dziecka przez stworzenie mu takich warunków rozwoju, aby miało możliwość osiągania sukcesów w działaniu. Poczucie sukcesu to nie tylko szansa na sprawny rozwój dziecka. Sukces przekłada się na to jak dziecko funkcjonuje w swoim otoczeniu i jak będzie funkcjonować później w wieku dorosłym.

JEŻYKI

WYDAWNICTWO PWN – program wychowania przedszkolnego.
Autorka:  Elżbieta Kordos

Program wychowania przedszkolnego jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Idea programu jest wypadkową praktycznych doświadczeń autorki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, współczesnych koncepcji pedagogicznych odzwierciedlonych w literaturze pedagogicznej oraz obowiązującego prawa.  Ideą przewodnią programu jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka.

UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ – program ogólnopolski VI edycja
Autorzy: Anna Świć, Rafał Mitkowski

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Dzięki kodowaniu dzieci uczą się rozumieć otaczający ich świat i zachodzące w nim zmiany. Wprowadzenie nauki programowania w pierwszym etapie edukacyjnym daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat, kształtowanie logicznego, algorytmicznego myślenia, ale również wdrażanie do pracy zespołowej. Programowanie to nic innego jak ciekawe zajęcia, to rozwiązywanie zagadek i problemów w kreatywny sposób. Pracować będziemy z wykorzystaniem maty do kodowania lub innej kratownicy,krążków tematycznych, kolorowych kubków do kodowania oraz innych przygotowanych przez nas materiałów dodatkowych.

KREATYWNY PRZEDSZKOLAK, KREATYWNE DZIECKO – ogólnopolski projekt edukacyjny
III EDYCJA
Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.
Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.

JEŻYKOWE PORANKI Z LOGORYTMIKĄ – projekt edukacyjny w zakresie usprawniania i rozwijania mowy
Autorka: Sylwia Wojnowska

Autorski projekt grupowych zajęć logorytmicznych  „Jeżykowe poranki z logorytmiką”skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw z elementami ćwiczeń logopedycznych, rytmicznych i muzyczno-ruchowych, których celem jest umuzykalnienie, rozbudzanie aktywności słownej dzieci, profilaktyka logopedyczna przejawiająca się w rozwijaniu sprawności aparatu artykulacyjnego i oddechowego,  rozwijanie umiejętności poprawnego i twórczego opanowania języka, oraz ogólno pojęty rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny i podnoszenie sprawności fizycznej. Zabawy i ćwiczenia prezentowane w projekcie będą wykorzystywane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego w codziennych zajęciach porannych z dziećmi.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY – ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej, XIII edycja
Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Jeżyki wezmą udział w 7 zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

PSZCZÓŁKI

NASZE PRZEDSZKOLE – program edukacji przedszkolnej.
Autorki: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska

Celem programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Poprzez realizacje programu w dzieciach wyzwalana jest postawa twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.

MALI BADACZE – DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY – projekt edukacyjny.
Głównym założeniem programu jest zaspokojenie dziecięcych potrzeb, zachęcenie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni a przede wszystkim zachęcenie do czerpania radości płynącej z okrywania czegoś nowego. Realizacja programu pozwoli dzieciom dostrzec, że otaczający je świat skrywa wiele tajemnic, które warto odkrywać.

ZAJĄCZKI

NASZE PRZEDSZKOLE – program wychowania przedszkolnego.
Autorki: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska.

Jest on dostosowany do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego .Jednym z zasadniczych czynników rozwoju człowieka jest aktywność wyrażana ruchem , mową i umysłem. Program wyodrębnia następujące przejawy ogólnie rozumianej aktywności : społeczną, językową, poznawczą i artystyczną. Według autorek programu głównym celem edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Ważne jest przyzwalanie dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym programem: tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji oraz o wyzwalanie w nim postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.

MISIE

WOKÓŁ PRZEDSZKOLA – program wychowania przedszkolnego.
Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

Nowy, w pełni zgodny z założeniami obowiązującej podstawy programowej program wychowania przedszkolnego
Główną zaletą programu jest jego innowacyjna koncepcja, w której Autorki odwołują się do warstwicowej teorii wychowania i na niej budują strukturę treści w podziale na pięć warstw (biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową). Umiejętnie łączą również założenia teoretyczne z praktyką, odwołując się do koncepcji humanistycznej człowieka. Wskazują słusznie na potrzebę indywidualizacji w organizowaniu środowiska uczenia się dziecka.
Źródło: www.mac.pl

PRZYJAŹŃ, BEZPIECZEŃSTWO ZIMĄ, MÓJ WYMARZONY ZAWÓD – projekty edukacyjne (badawcze)
Autorka: Wiesława Żaba – Żabińska

1) Projekt „Przyjaźń”
Zaproponowane przez autorkę aktywności z zakresu problematyki przyjaźni i konfliktów rówieśniczych oparte są na elementach strukturalnych projektu (siatka wiedzy, pytania, badanie, podsumowanie). Realizacja tego projektu ma na celu:
• kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci,
• uświadomienie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,
• kształtowanie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami,
• kształtowanie właściwych reakcji w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych.
2) Projekt „Bezpieczeństwo zimą”
Proponowane scenariusze zawierają propozycje aktywności z zakresu problematyki bezpieczeństwa dzieci na świeżym powietrzu w okresie zimowym. Ich realizacja ma na celu:
• ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie,
• wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,
• zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
• zapoznanie z pracą ratownika medycznego i podstawowymi formami udzielania pierwszej pomocy.
3) Projekt „Mój wymarzony zawód”
Scenariusze zawierają propozycje aktywności z zakresu preorientacji zawodowej oraz kształtowania wyobraźni. Zawierają one realizację następujących celów:
• rozwijanie preorientacji zawodowej,
• poznanie różnego typu zawodów,
• wzbogacenie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami,
• wyposażenie dzieci, poprzez różnorodne wzorce i własną działalność plastyczną, w podstawowe umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego, co umożliwi im rozwój wyobraźni,
• wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości,
• rozwijanie umiejętności formułowania pytań,
• prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z realizacją projektu,
• kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

TYGRYSKI

ZBIERAM, POSZUKUJĘ, BADAM – program wychowania przedszkolnego.
Autorki: Dorota Dziamska, Marzena Buchnat

Życie małego człowieka to nieustanne zbieranie doświadczeń. Każde doświadczenie to kolejny krok do odkrywania prawd, które dla nas, dorosłych, są oczywiste, a dla dziecka stanowią źródło niezwykłej radości, zadowolenia, poczucia sprawstwa czy sukcesu. Program ten został skonstruowany na podstawie doświadczeń z pracy wielu nauczycieli w przedszkolach oraz głębokiego naukowego namysłu autorek.
W programie odkrywamy całego człowieka, holistyczne ujęcie jego rozwoju ze wskazaniem, w jaki sposób rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy warunkują się wzajemnie. Autorki precyzyjnie wyjaśniają, jak ważne jest u dziecka odpowiednie wartościowanie emocjonalne sytuacji i doświadczeń, aby stymulować jego rozwój, a nie tworzyć blokady.
Sposoby osiągania przez dzieci celów rozwojowych dotyczą metod zaproponowanych w programie, których autorki nie ograniczyły do jednej czy do dwóch. Zaproponowane metody dobrane są tak, aby stosowanie ich w bieżącej pracy tworzyło dzieciom holistyczne pole doświadczeń, a nie doskonaliło jednostronnie wybrane funkcje organizmu. Warto podkreślić, iż wszystkie proponowane w programie metody należą do grupy metod aktywizujących. Ich stosowanie dotyczy wzajemnie warunkujących się mechanizmów jako obowiązkowych elementów aktywności poznawczej dziecka. Należą do nich: radosne zdziwienie, wyobraźnia, eksploracja, badanie, przekształcanie, przetwarzanie, tworzenie, rozmawianie, prezentowanie, odkrycie.

ZAKODOWANI MALI ARTYŚCI – innowacja pedagogiczna
Innowacja będzie realizowana od września do 1.05.2021 r.
Innowacja inspirowana jest metodą Kodowanie na dywanie”.
Celem głównym jest rozwijanie u dzieci logicznego myślenia, umiejętność pracy zespołowej poprzez ruch i zabawę, doświadczenie i eksperymentowanie. Dziecko biorąc udział w tych zajęciach w pełni wykorzysta swoje umiejętności.
Realizacja innowacji oparta zostanie na naturalnych zainteresowaniach dziecka tym, co nieznane i wzbudzające ciekawość oraz jego dotychczasowych umiejętnościach, doświadczeniach, przeżyciach z uwzględnieniem wieku i możliwości rozwojowych.
Narzędzia, które będą wykorzystywane w zajęciach: mata do kodowania, krążki, kolorowe kubki, kolorowe kartki, klocki, szarfy gimnastyczne, tablica multimedialna, karty pracy. Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu.

LISKI

ZBIERAM. POSZUKUJĘ, BADAM – program wychowania przedszkolnego.
Autorki: Dorota Dziamska, Marzena Buchnat

Praca z tym programem pozwala na organizację ciekawej i twórczej pracy wychowawczo-dydaktycznej z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Roczny cykl pracy w każdej grupie wiekowej porządkują żywioły (ziemia, ogień, woda, powietrze), co pozwala wyjść poza schemat pór roku i pokazać dziecku świat z ciekawszej, przemawiającej do wyobraźni perspektywy.
W programie w szczegółowy sposób zostały omówione cele i zadania wynikające z zaspokajania indywidualnych potrzeb fizycznych, psychicznych i społeczno-emocjonalnych dziecka. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez wspieranie naturalnej aktywności dziecka, podążanie za jego rozwojem oraz stawianie wymagań zgodnych z jego potrzebami i umiejętnościami. Zaproponowane w programie sposoby realizacji celów kształcenia pozwalają dziecku na samodzielne działanie, wzmacniają jego ciekawość poznawczą, inspirują do poszukiwań i umożliwiają wielozmysłowe poznawanie świata.

WIERSZOWANIE NA DYWANIE – innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji literacko-językowej.
Autor: Magdalena Cieślik – logopeda

To propozycja zajęć zachęcających dzieci do kontaktu z literaturą, kształtująca kompetencje czytelnicze, językowe i komunikacyjne ale także sprzyjająca podtrzymaniu kontaktu z rówieśnikami i pogłębieniu więzi rodzinnych. Innowacja łączy w sobie różne dziedziny wiedzy i formy aktywności. Oparta została na klasyce literatury dziecięcej – wierszach Jana Brzechwy. Opracowany  system ćwiczeń logopedycznych pomoże dzieciom w praktycznym przyswojeniu sobie umiejętności poprawnego operowania brzmieniem głosu, doskonałą wymową, wyraźną dykcją, dobrze uregulowanym oddechem. Literatura dziecięca i ćwiczenia logopedyczne przeplatają się z zabawami teatralnymi i innymi formami artystycznego przekazu. Rozwijają dzieci intelektualnie, wzbogacając ich świat nowymi treściami, poszerzając słownictwo i służąc precyzji mówienia, rozwijając logiczne myślenie, kształcąc pamięć i uwagę. Zajęcia będą prowadzone przez logopedę, raz w tygodniu.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „EMOCJA” W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „EMOCJA”
Autorki: Marzena Dziadkowiec, Krystyna Grzegrzółka.
Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 1 września 2020 r. do 13 czerwca 2021 r. w grupie Liski.
Innowacja opiera się na uwrażliwieniu dzieci oraz nauczeniu ich empatii, akceptacji, pobudza zaangażowanie przedszkolaków w aktywne działania oraz pozytywnie wpływa na integrację grupy.
Innowacja składać się będzie z pięciu MODUŁÓW:
I MODUŁ- od 2.09.2020r.- do 11.10.2020r – „KREATYWNOŚĆ”
II MODUŁ- od 02.11.2020r.- do 20.12.2020r. – „WYOBRAŹNIA”
III MODUŁ- od 11.01.2021r. – do 14.02.2021r.- „MOC SŁÓW”
IV MODUŁ- od 01.03.2021r. – do 19.04.2021r. – „EMPATIA”
V MODUŁ- od 10.05.2021r. – do 13.06.2021r.- „OSWAJANIE STRACHU” 
Pięć razy do roku nauczyciele skupiają się, na nauczaniu jednej wartości i mają do dyspozycji wiele sposobów na realizację zadania, np. czytanie bajek i opowiadań oraz omówienie z dziećmi konkretnych cech i zachowań; gry; odgrywanie scenek i ról; rozmowy itp. Dobór odpowiednich metod pracy ma na celu pobudzenie dzieci do zdobywania wiedzy i umiejętności. Głównym założeniem innowacji jest budowanie i rozwijanie u dzieci empatii, szacunku do drugiego człowieka oraz nabycie umiejętności mówienia o swoich emocjach i potrzebach. Dlatego, aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek do drugiego człowieka, i zminimalizować problem wykluczenia w społeczności przedszkolnej, od września 2020 r. grupa Liski będzie realizować projekt edukacyjny autorstwa Marzeny Dziadkowiec i Krystyny Grzegrzółki, wspomagający rozwój społeczny i emocjonalny dzieci, którego założeniem jest uwrażliwienie dzieci na różnice, które posiadamy – poprzez aktywną działalność edukacyjną.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNY PRZEDSZKOLAK KREATYWNE DZIECKO III EDYCJA.
Organizatorem Projektu jest: Edu Fejkiel – Gabriela Fejkiel.
Projekt będzie realizowany w grupie Liski w dniach 1.10.2020 r. – 30.05.2021 r.
Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, będzie pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.
Działania prowadzone w ramach projektu mają na celu doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości (gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy. A także integrację grona nauczycieli poprzez dzielenie się pomysłami i inspiracjami znalezionymi w Internecie oraz aktywny udział w grupie facebookowej Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Kreatywny Przedszkolak Kreatywne Dziecko.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY TECHNIKOLUDEK CZYLI PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE TECHNOLOGII
Organizatorem projektu jest Przedszkole nr 41 w Rybniku (dyrektor przedszkola mgr Klaudia Ciupek) natomiast jego pomysłodawcami, jak również autorkami są Agnieszka Chudzik oraz Aleksandra Mazur. Ponadto przy projekcie pracują Tatiana Badaczewska, Joanna Szymura oraz Aleksandra Zimoch.
Ogólnopolski projekt edukacyjny „TECHNIKOLUDEK” dla przedszkoli jest odpowiedzią na realizację jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2020/21, którym jest „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”
Celami głównym projektu są : rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii oraz rozwijanie współpracy między nauczycielami z różnych przedszkoli z całej Polski. Działania te rozwijane będą  poprzez realizację każdego miesiąca minimum jednego z pośród trzech zadań, ściśle związanych zarówno z narzędziami informatycznymi, jak również pracą własną dzieci.
Przykładowymi zadaniami są: stworzenie kącika technologicznego, pokazu multimedialnego o korzyściach i wadach korzystania z nowoczesnych technologii, stworzenie gier interaktywnych, papierowego e – booka, encyklopedii Technikoludka, zorganizowanie Dnia wynalazcy, balu robotów czy też cyfro uroczystości.
Projekt ten ma na celu kształtowanie osobowości przedszkolaka, który chętnie będzie korzystał z dóbr technologicznych, nie zapominając o dostrzeganiu piękna otaczającego świata.

MIGAM JA, MIGASZ TY, MIGA CAŁY ŚWIAT! – projekt edukacyjny
Głównym założeniem zajęć jest promowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym nauki języka migowego oraz wdrażanie do tolerancji inności w świecie społecznym.
Nauka języka migowego to nie tylko świetna zabawa dla dziecka, ale przede wszystkim wskazanie mu nowego, alternatywnego sposobu porozumiewania się z ludźmi, przy jednoczesnym uwrażliwianiu na drugiego człowieka. Ucząc dziecko od najmłodszych lat szacunku, tolerancji i godnego traktowania ludzi różniących się od nas samych, a poprzez naukę języka migowego umożliwienie mu sposobu kontaktowania się z osobami z wadą słuchu, powoduje rozwój umiejętności społecznych dziecka, poszerza jego pogląd na świat i sposób jego rozumienia.

OGÓLNOPRZEDSZKOLNE

PROGRAM PRZYJACIELE ZIPPIEGO ORAZ TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Prowadząca: Sylwia Oleszko, Magdalena Cieślik

Na co dzień poświęcamy wiele uwagi rozwojowi i zdrowiu fizycznego naszych dzieci – upewniamy się, że odpowiednio się odżywają, ubierają, prowadzimy je na różnorodne zajęcia ogólnorozwojowe, zachęcamy do uprawiania sportów i dbania o dobrą kondycję.
Jednak czy wystarczająco troszczymy się o ich zdrowie emocjonalne oraz właściwe samopoczucie? Czy zastanawiamy się co czują i co myślą, jak funkcjonują wśród rówieśników oraz czy radzą sobie z trudnościami oraz odrzuceniem?
Program „Przyjaciele Zippiego” oraz Trening Umiejętności Społecznych adresowane są do dzieci w wielu przedszkolnym z różnymi możliwościami i zdolnościami. Cele programów oparte są na założeniu, że dzieci nieustannie wchodzą w interakcje z innymi ludźmi. Sposoby postępowania i zachowania w różnych sytuacjach (także trudnych i stresujących) wpływają na kształtowanie samooceny oraz tworzenie obrazu samego siebie, a w przyszłości na umiejętność przystosowania się do nowych i zróżnicowanych warunków społeczno – emocjonalnych. Prowadzone w naszej placówce programy koncentrują się na uczeniu dzieci sposobów radzenia sobie oraz pomagania i wspierania innych. Koncepcja oparta jest na podejściu skoncentrowanym na możliwościach rozwojowych i kompetencjach dzieci i wpływa bezpośrednio na rozwój umiejętności psychospołecznych i inteligencji emocjonalnej.
Każda część programu zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach dobrze znanych dzieciom takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, poczucie odrzucenia, radzenie sobie ze zmianą i stratą. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy.

Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
 • Jak słuchać uważnie
 • Jak prosić o pomoc
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • Jak mówić przepraszam
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem
 • Jak rozwiązywać konflikty
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji
 • Jak pomagać innym

Program „Przyjaciele Zippiego” oraz TUS dostarcza wielu okazji do ćwiczenia umiejętności wypowiadania się, uczy słuchania innych, nawiązywania przyjaźni, rozwiązywania problemów i konfliktów, przede wszystkim jednak wyposaża w umiejętności radzenia sobie z trudnościami, ze stratą i zmianą.
Podczas prowadzonych zajęć nie mówimy dzieciom, co mają robić, nie prezentujemy gotowych rozwiązań sytuacji. Zachęcamy je jednak do zastanawiania się nad konkretną sytuacją i proponowania własnych pomysłów rozwiązań. Natomiast realizując poszczególne ćwiczenia na zajęciach trenują i próbują zastosować często własne zachowania, które pomagają im w danej sytuacji, a także uwzględniają dobro innych. Istotnym elementem programu jest rozwijanie umiejętności komunikacji pomiędzy dziećmi a innymi osobami z ich otoczenia.

Font Resize
Contrast