Programy i projekty

Realizowane w roku szkolnym 2019/2020

BIEDRONKI

WYDAWNICTWO PWN – program wychowania przedszkolnego
Autorka: Elżbieta Kordos

Program obejmuje całość podstawy programowej, jak i w kilku obszarach stanowi jej rozszerzenie. Przyjęte w programie założenia, treści edukacyjne oraz zaproponowane formy i metody pracy ukierunkowano na wszechstronne wspieranie dziecka w zakresie wszystkich obszarów rozwojowych. Koncepcja programu zakłada określoną wizję dziecka, do którego zmierza nauczyciel (we współpracy z rodzicami), kierując się zasadą wspierania dziecka przez tworzenie mu takich warunków rozwoju, aby miało możliwość osiągania sukcesów w działaniu. Sukces przekłada się na to, jak dziecko funkcjonuje w swoim otoczeniu i jak będzie funkcjonowało później w wieku dorosłym.

AKADEMIA AQUAFRESH – program edukacji zdrowotnej
Autorki: M. Mika J. Rąpała

Celem tego programu jest budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyku dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszania, tak poważnego problemu, jakim jest próchnica u dzieci. Program zakłada działania skierowane do najmłodszych, a także działania edukacyjne dla rodziców.

MAMO, TATO POBAWMY SIĘ RAZEM – program edukacyjny z zakresu edukacji społeczno-emocjonalnej oraz ruchowej z wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
Autorka: Sylwia Oleszko

Program ma na celu stworzenie odpowiednich warunków do szybkiej adaptacji w nowym środowisku, jakim jest przedszkole, nawiązanie współpracy z domem rodzinnym przedszkolaków w celu określenia wspólnych działań odnośnie adaptacji i stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji. Duże znaczenie ma zastosowanie ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY – projekt ogólnopolski
Autorka: A. Konefał

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa, a w szczególności wprowadzenie dzieci w świat literatury oraz budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki i twórczość plastyczną.

RAZ, DWA, TRZY – MÓWIĘ JA, MÓWISZ TY! – projekt edukacyjny z zakresu wspomagania i stymulowania rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym.
Autorka i prowadzący: Magdalena Cieślik- logopeda

Projekt edukacyjny przeznaczony jest dla dzieci 2,5 i 3-letnich. Ma na celu stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy przedszkolaków, wspieranie edukacyjne dzieci z problemami logopedycznymi, zaspokojenie potrzeby akceptacji i sukcesów oraz budowania więzi i kontaktów z rówieśnikami. Realizowany jest w formie grupowych zajęć logopedycznych. Terapia grupowa połączona z zabawą przynosi efekty wszystkim dzieciom, i tym których mowa odbiega od normy, i tym których mowa rozwija się prawidłowo. Systematyczne stosowanie ćwiczeń zaproponowanych w projekcie ma doprowadzić do usprawnienia motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych, utrwalenia prawidłowego toru oddechowego, rozwinięcia funkcji słuchowej oraz rozbudzenia aktywności słownej. W trakcie zajęć rozwijana jest komunikacja językowa dzieci, usprawniana umiejętność wypowiadania się, wyrównywane są opóźnienia mowy oraz wzmacniane procesy związane z pamięcią, uwagą, autokontrolą słuchową, wzrokiem i ruchem. Projekt zgodny jest z podstawą programową wychowania przedszkolnego i ma pozytywny wpływ na emocjonalny, społeczny i poznawczy rozwój dziecka.

MOTYLKI

TRAMPOLINA PWN – program wychowania przedszkolnego
Autorka: Elżbieta Kordos

Trampolina kojarzy się z wesołą zabawą i na tym polega praca z programem. Doskonale wspomaga ona rozwój dziecka i pomaga mu wybić się już na początku edukacji. Program wychowania przedszkolnego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego stanowi opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 Lutego 2017 roku. Obejmuje on całość podstawy programowej, jak i w kilku obszarach stanowi jej rozszerzenie. Idea programu jest wypadkową praktycznych doświadczeń w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, współczesnych koncepcji pedagogicznych odzwierciedlone w literaturze pedagogicznej oraz obowiązującego prawa. Przyjęte w programie założenia, treści edukacyjne oraz zaproponowane formy i metody pracy ukierunkowane na wszechstronny wspieranie dziecka w zakresie wszystkich obszarów rozwojowych. W koncepcji programu przyjęto określoną wizję dziecka, do której zmierza nauczyciel we współpracy z rodzicami wychowanka, kierując się zasadą wspierania dziecka przez stworzenie mu takich warunków rozwoju, aby miało możliwość osiągania sukcesów w działaniu. Poczucie sukcesu to nie tylko szansa na sprawny rozwój dziecka. Sukces przekłada się na to jak dziecko funkcjonuje w swoim otoczeniu i jak będzie funkcjonować później w wieku dorosłym.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY – projekt ogólnopolski
Autorka: Aneta Konefał

Projekt  , którego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa i współpraca między przedszkolami i rodzicami. Miś z naszego projektu ma na imię Bruno wędruje on od domu do domu by wysłuchać bajek i poznać przedszkolaków. Bruno posiada swój dzienniczek w którym dziecko zostawia misiowi pamiątkę. Zadaniem dziecka jest zaopiekować się misiem, a zadaniem rodzica jest poczytanie misiowi na dobranoc. Projekt jest zgodny z podstawą programowa wychowania przedszkolnego i ma na celu:
– Zachęcenie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, uświadamianie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych.
– Tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela.
– Wprowadzenie Dziecka w świat literatury.
– Budzenie zaciekawienia książka przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną.
– Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
– Kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego.
– Rozwijanie samodzielności kreatywności i innowacyjności u dzieci.

MAMO, TATO POBAWMY SIĘ RAZEM – program edukacyjny z zakresu edukacji społeczno-emocjonalnej oraz ruchowej z wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
Autorka: Sylwia Oleszko

Metoda wg. Weroniki Serborn jest metodą niewerbalną, poprawia ona komunikację dziecka z otoczeniem, uaktywniając „ język ciała i ruchu”. Ćwiczenia można stosować z dzieckiem w każdym przedziale wiekowym. Wykorzystanie tej metody zależy jedynie od naszej inicjatywy i zapotrzebowania. Podstawą zajęć z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne jest fizyczny kontakt z drugim człowiekiem.

PROJEKT ADAPTACYJNY
Autorka: Beata Romanek

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej, to moment przełomowy w jego życiu. Dla wielu dzieci jest to pierwszy kontakt z grupą rówieśniczą i znaczna zmiana dotychczasowego trybu życia. Założenia projektu to ułatwienie dzieciom przekroczenia progu przedszkola. Skrócenie okresu adaptacyjnego dzieci w przedszkolu. Obniżenie lęku rodziców, związanego z oddaniem dziecka pod opiekę personelu przedszkola. Zmniejszenie u dzieci napięć emocjonalnych związanych z nową sytuacją życiową. Nawiązanie przez dzieci bliskiego i serdecznego kontaktu nauczycielkami i personelem przedszkola oraz rówieśnikami. Rozwijanie samodzielności dzieci . Rozwijanie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny. Poznanie oczekiwań rodziców i opiekunów dzieci w stosunku do przedszkola. Uświadamianie rodziców i opiekunów dzieci o konieczności współpracy jako warunku udanej adaptacji dziecka do przedszkola.

RAZ, DWA, TRZY – MÓWIĘ JA, MÓWISZ TY! – projekt edukacyjny z zakresu wspomagania i stymulowania rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym.
Autorka i prowadzący: Magdalena Cieślik- logopeda

Projekt edukacyjny przeznaczony jest dla dzieci 2,5 i 3-letnich. Ma na celu stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy przedszkolaków, wspieranie edukacyjne dzieci z problemami logopedycznymi, zaspokojenie potrzeby akceptacji i sukcesów oraz budowania więzi i kontaktów z rówieśnikami. Realizowany jest w formie grupowych zajęć logopedycznych. Terapia grupowa połączona z zabawą przynosi efekty wszystkim dzieciom, i tym których mowa odbiega od normy, i tym których mowa rozwija się prawidłowo. Systematyczne stosowanie ćwiczeń zaproponowanych w projekcie ma doprowadzić do usprawnienia motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych, utrwalenia prawidłowego toru oddechowego, rozwinięcia funkcji słuchowej oraz rozbudzenia aktywności słownej. W trakcie zajęć rozwijana jest komunikacja językowa dzieci, usprawniana umiejętność wypowiadania się, wyrównywane są opóźnienia mowy oraz wzmacniane procesy związane z pamięcią, uwagą, autokontrolą słuchową, wzrokiem i ruchem. Projekt zgodny jest z podstawą programową wychowania przedszkolnego i ma pozytywny wpływ na emocjonalny, społeczny i poznawczy rozwój dziecka.

JEŻYKI

WYDAWNICTWO PWN – program wychowania przedszkolnego.
Autorka:  Elżbieta Kordos

Program wychowania przedszkolnego jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Idea programu jest wypadkową praktycznych doświadczeń autorki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, współczesnych koncepcji pedagogicznych odzwierciedlonych w literaturze pedagogicznej oraz obowiązującego prawa.  Ideą przewodnią programu jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY – projekt ogólnopolski
Autorka: Aneta Konefał

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.
Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020
REALIZACJA PROJEKTU: Projekt podzielony jest na 8 modułów i realizowany może być całościowo lub w zakresie wybranym przez uczestnika.

AKADEMIA AQUAFRESH – ogólnopolski program edukacji zdrowotnej
Autorki: M. Miko, J. Rąpała

Głównym celem programu jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci: kształtowanie nawyku prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej.
Program objęty jest patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 

CZYŚCIUCHOWE PRZEDSZKOLE program edukacyjny
Organizator: firma Rossman w ramachprogramu Rossnę! Junior 
Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu. Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program Czyściochowe Przedszkole ma na celu pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.

MAMO, TATO POBAWMY SIĘ RAZEM – program edukacyjny z zakresu edukacji społeczno-emocjonalnej oraz ruchowej z wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
Autorka: Sylwia Oleszko

Metoda W. Sherborne opiera się na ruchu , który jest naturalnym i niezbędnym czynnikiem w życiu każdej istoty. Prowadzenie ćwiczeń tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych.

WITAMY W PRZEDSZKOLU – projekt adaptacyjny dla dzieci 3 – letnich
Autorka: Sylwia Wojnowska

Projekt adaptacyjny jest działaniem pedagogicznym, którego celem jest rozładowanie negatywnych doznań dziecka wywołanych gwałtownym rozstaniem z rodzicami i brakiem wiedzy o nowym środowisku. Ważnym elementem projektu jest włączenie najbliższych w poznawanie przez dziecko nowego środowiska wychowawczego co ułatwi mu nawiązanie kontaktu z nauczycielkami i rówieśnikami w warunkach komfortu psychicznego.

KSIĄŻKA MÓJ PRZYJACIEL – projekt edukacyjny dla dzieci 3 – letnich
Autorka: Sylwia Wojnowska

Podstawowym założeniem projektu jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, by był on dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa. Celem głównym projektu jest kształtowanie zainteresowań czytelniczych, ukazywanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych, włączenie rodziców do aktywnego i systematycznego czytania dzieciom.

RAZ, DWA, TRZY – MÓWIĘ JA, MÓWISZ TY! – projekt edukacyjny z zakresu wspomagania i stymulowania rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym.
Autorka i prowadzący: Magdalena Cieślik- logopeda

Projekt edukacyjny przeznaczony jest dla dzieci 2,5 i 3-letnich. Ma na celu stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy przedszkolaków, wspieranie edukacyjne dzieci z problemami logopedycznymi, zaspokojenie potrzeby akceptacji i sukcesów oraz budowania więzi i kontaktów z rówieśnikami. Realizowany jest w formie grupowych zajęć logopedycznych. Terapia grupowa połączona z zabawą przynosi efekty wszystkim dzieciom, i tym których mowa odbiega od normy, i tym których mowa rozwija się prawidłowo. Systematyczne stosowanie ćwiczeń zaproponowanych w projekcie ma doprowadzić do usprawnienia motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych, utrwalenia prawidłowego toru oddechowego, rozwinięcia funkcji słuchowej oraz rozbudzenia aktywności słownej. W trakcie zajęć rozwijana jest komunikacja językowa dzieci, usprawniana umiejętność wypowiadania się, wyrównywane są opóźnienia mowy oraz wzmacniane procesy związane z pamięcią, uwagą, autokontrolą słuchową, wzrokiem i ruchem. Projekt zgodny jest z podstawą programową wychowania przedszkolnego i ma pozytywny wpływ na emocjonalny, społeczny i poznawczy rozwój dziecka.

PSZCZÓŁKI

ZAJĄCZKI

NASZE PRZEDSZKOLE – program wychowania przedszkolnego.
Autorki: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska.

Jest on dostosowany do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego .Jednym z zasadniczych czynników rozwoju człowieka jest aktywność wyrażana ruchem , mową i umysłem. Program wyodrębnia następujące przejawy ogólnie rozumianej aktywności : społeczną, językową, poznawczą i artystyczną. Według autorek programu głównym celem edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Ważne jest przyzwalanie dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym programem: tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji oraz o wyzwalanie w nim postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.

AKADEMIA AQUAFRESH – ogólnopolski program edukacji zdrowotnej
Autorki: M. Miko, J. Rąpała

Poprzez realizację programu poruszane są w pracy z dziećmi zagadnienia związane z profilaktyką stomatologiczną. m.in. : jak prawidłowo dbać o zęby, dlaczego należy chodzić do lekarza dentysty, co należy jeść , by mieć zdrowe zęby. Jako ważne podkreślono zagadnienia związane z higieną osobistą oraz aktywnością fizyczną.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY – projekt ogólnopolski
Autorka: Aneta Konefał

Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych we współpracy z różnymi instytucjami i osobami : Cele szczegółowe to między innymi :

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie nawyków czytelniczych;
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
 • wprowadzenie dzieci w świat literatury;
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowisk lokalnych;
  Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2019/2020 poprzez różne moduły:
 1. Mały Miś – Czytające Przedszkolaki- czyli tzw. wersja przedszkolna.
 2. Dzień Pluszowego Misia
 3. Bezpieczni z Małym Misiem
  Projekt jest zgodny z podstawą wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

TYGRYSKI

ZBIERAM, POSZUKUJĘ, BADAM – program wychowania przedszkolnego.
Autorki: Dorota Dziamska, Marzena Buchnat

Program ten tworzy edukacyjne pole doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych jednocześnie dziecka. Dokonuje systematycznej obserwacji rozwoju dziecka, która buduje twórczą interpretację programu nastawionego na rozwój dziecka i nauczyciela.

JESTEM BEZPIECZNY – projekt.
Autorka: Gabriela Szewczyk

Dzięki temu projektowi dzieci poznają zasady ruchu drogowego, zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych, poznają również rolę Policji w społeczeństwie. Projekt ten zakłada cykl spotkań z policjantem.

TEATRZYK MAŁEGO PRZEDSZKOLAKA – projekt.
Autorka: Gabriela Szewczyk

Dzieci będą miały możliwość obcowania z teatrem, poznają różne formy sceniczne oraz będą mogły się wykazać swoimi talentami aktorskimi tworząc widowisko teatralne.

MISIE

WOKÓŁ PRZEDSZKOLA – program wychowania przedszkolnego.
Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

Nowy, w pełni zgodny z założeniami obowiązującej podstawy programowej program wychowania przedszkolnego
Główną zaletą programu jest jego innowacyjna koncepcja, w której Autorki odwołują się do warstwicowej teorii wychowania i na niej budują strukturę treści w podziale na pięć warstw (biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową). Umiejętnie łączą również założenia teoretyczne z praktyką, odwołując się do koncepcji humanistycznej człowieka. Wskazują słusznie na potrzebę indywidualizacji w organizowaniu środowiska uczenia się dziecka.
Źródło: www.mac.pl

MALI KUCHARZE – innowacja pedagogiczna.
Autorka: Ilona Kożuch
Zgodna z założeniami obowiązującej podstawy programowej i rozszerzająca treści wynikające z realizowanego w grupie programu wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola”.
Główną ideą innowacji pedagogicznej MALI KUCHARZE jest chęć rozwijania wśród przedszkolaków zainteresowań kulinarnych oraz wprowadzenia ich w świat sztuki kulinarnej czyli samodzielnego przygotowywania posiłków dla siebie i rówieśników. Jest ona również odpowiedzią na chęć podejmowania przez dzieci wspólnych działań, przy jednoczesnym czerpaniu z tego satysfakcji, radości i dobrej zabawy.
Zaproponowane działania mają na celu pokazać przedszkolakom zasady, którymi powinny się kierować, by zdrowo się odżywiać oraz wartości płynące z prawidłowego odżywiania i zagrożenia płynące z drugiej strony. Dodatkowo udział w zajęciach praktycznych ma na celu wzmocnić wiarę w umiejętności uczestników, rozwijać ich samodzielność i motorykę oraz rozbudzać zainteresowania związane z przygotowywaniem smacznych posiłków.

KUCHARZ – projekt edukacyjny.
Autorka: Ilona Kożuch

Główną ideą opracowania i wdrożenia wśród przedszkolaków projektu edukacyjnego KUCHARZ jest chęć rozbudzenia aktywności poznawczej dzieci, jak i rozwijanie ich inwencji twórczej poprzez samodzielne dochodzenie do prawdy oraz szukanie jak najlepszych rozwiązań pojawiających się trudności. Jest to możliwe tylko przy zastosowaniu i wykorzystaniu metod aktywizujących procesy uczenia się dzieci. Dlatego też, dobór metod i działania podejmowane w ramach tego projektu mają za zadanie wyzwalać w dzieciach chęć prowokowania i zadawania pytań, poszukiwania właściwych odpowiedzi, wyrażania własnych opinii i słuchania opinii innych, a jednocześnie uczą trudnej sztuki dyskutowania i dochodzenia do wspólnie wypracowanego kompromisu. Ponadto rozwijają umiejętność planowania, wnioskowania, zbierania informacji i porządkowania ich.

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK – projekt.
Organizator: Instytut Książki
Współpraca: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie.

W ramach realizacji projektu organizowane są spotkania czytelnicze dla przedszkolaków podczas których poznają oni starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych. Każdy przedszkolak na początek otrzyma Kartę Małego Czytelnika, a za każde wysłuchane opowiadanie z dziecięcego księgozbioru – naklejkę. Po zebraniu dziesięciu naklejek każde dziecko zostanie uhonorowane imiennym dyplomem oraz książeczką „Pierwsze wiersze dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do swoich potrzeb i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych. Autorzy pamiętali również o rodzicach – każdy otrzyma broszurę informacyjną, przypominającą o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadającą, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze tj. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”.
Celem projektu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez skoordynowane, wieloletnie działania na rzecz promocji, edukacji czytelniczej oraz kształtowania nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat.

LISKI

ZBIERAM. POSZUKUJĘ, BADAM – program wychowania przedszkolnego.
Autorki: Dorota Dziamska, Marzena Buchnat

Praca z tym programem pozwala na organizację ciekawej i twórczej pracy wychowawczo-dydaktycznej z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Roczny cykl pracy w każdej grupie wiekowej porządkują żywioły (ziemia, ogień, woda, powietrze), co pozwala wyjść poza schemat pór roku i pokazać dziecku świat z ciekawszej, przemawiającej do wyobraźni perspektywy.
W programie w szczegółowy sposób zostały omówione cele i zadania wynikające z zaspokajania indywidualnych potrzeb fizycznych, psychicznych i społeczno-emocjonalnych dziecka. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez wspieranie naturalnej aktywności dziecka, podążanie za jego rozwojem oraz stawianie wymagań zgodnych z jego potrzebami i umiejętnościami. Zaproponowane w programie sposoby realizacji celów kształcenia pozwalają dziecku na samodzielne działanie, wzmacniają jego ciekawość poznawczą, inspirują do poszukiwań i umożliwiają wielozmysłowe poznawanie świata.

PIĘKNA NASZA POLSKA CALA – międzynarodowy projekt edukacyjny.
Autorka: Ludmiła Fabiszewska

Dzięki realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” kształtowane są u dzieci postawy patriotyczne, uwrażliwiane są one na piękno, folklor i tradycje Polski oraz naszego miasta i regionu. Działania projektowe są też okazją do budzenia wśród najmłodszych i ich rodzin poczucia tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniania więzi i integrowania się z innymi placówkami z terenu całej Polski.
Nasze działania będą trwać od września 2019 r. do czerwca 2020 r.. W każdym miesiącu wykonujemy dwa zadania: jedno zadanie, które zawarte jest na „Liście zadań” oraz drugie według naszego pomysłu.

AKADEMIA AQUAFRESH – ogólnopolski program edukacji zdrowotnej.
Praca z tym programem pozwala na kształtowanie u dzieci umiejętności prawidłowego mycia zębów już od pierwszych lat życia, a także budowania świadomości potrzeby utrzymywania higieny jamy ustnej.
Dzieci poznają mieszkańców Pastusiowej Krainy – Milkiego, Lilly, Billiego oraz Szczotkusia, którzy pomagają Zębusiowi w walce z Robaczkiem Pruchniaczkiem. Na każdych zajęciach przedszkolaki poznają nową przygodę Pastusiowych Bohaterów, rozmawiają na jej temat i wykonują różnego rodzaju prace plastyczne.

SZUMKI I SYCZKI NA WESOŁO – projekt edukacyjny z zakresu wspomagania rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń u dzieci w wieku przedszkolnym.
Autorka: Magdalena Cieślik – logopeda

Projekt powstał w związku z problemem prawidłowego rozwoju mowy przedszkolaków i jest odpowiedzią na potrzeby dzieci, ich rodziców i nauczycieli przedszkola. Realizowany jest w postaci grupowych zajęć logopedycznych w grupie 5- latków. Ma na celu stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy, wspieranie edukacyjne dzieci z problemami logopedycznymi oraz opanowanie przez nie umiejętności prawidłowej realizacji zaburzonych głosek. Systematyczne stosowanie ćwiczeń zaproponowanych w projekcie ma doprowadzić do usprawnienia motoryki narządów artykulacyjnych, usprawnienia funkcji oddechowej, rozwinięcia funkcji słuchowej oraz utrwalenia prawidłowej wymowy głosek syczących i szumiących.

KANGURKI

NASZE PRZEDSZKOLE – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.
Autorki: M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska

Celem programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Poprzez realizacje programu w dzieciach wyzwalana jest postawa twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA – międzynarodowy projekt edukacyjny.
Autorka: Ludmiła Fabiszewska

Celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

MOJE ZDROWIE – MOJA SIŁA, WIELKA MOC – międzynarodowy projekt edukacyjny.
Autorka: Ewelina Szutarska

Celem projektu jest promowanie zdrowego, aktywnego świadomego swoich możliwości stylu życia.

KRAINA MUZYKI – ogólnopolski program.
Autorka: K. Szczerbakowska – Bieniszewska

Głównymi celami programu jest rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym.
Cele szczegółowe:
– kształcenie słuchu fonematycznego
– rozwijanie kompetencji językowych, matematycznych i społecznych, poprzez radosne obcowanie z muzyką
– stymulowanie myślenia dywergencyjnego (twórczego)
– uwrażliwianie na elementy patriotyczne w muzyce ( tańce narodowe, polscy kompozytorzy)
– kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
– zapoznanie rodziców z zagadnieniami zawartymi w programie „Kraina muzyki” w celu kontynuacji zamierzeń edukacyjnych w domach
– upowszechnianie sztuki muzycznej.

SNUJ SIĘ SNUJ BAJECZKO – projekt z zakresu edukacji literackiej.
Autorka: Zofia Dziedzic

Celem projektu jest kształcenie nawyków czytelniczych oraz nabywanie nawyków dbania o książki i szanowania ich.

DZIECKO WIDZEM I AKTOREM – projekt z zakresu edukacji teatralnej.
Autorka: Magdalena Korzan

Głównym celem jest uczestniczenie w dziecięcych spektaklach teatralnych oraz uczenie się odbioru sztuki. W ramach projektu zachęcamy dzieci do udziału w zabawach teatralnych inspirowanych czytanym lub opowiadanym tekstem, scenami z życia lub wymyślonymi przez dzieci.

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK – projekt.
Organizator: Instytut Książki
Współpraca: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie.

W ramach realizacji projektu organizowane są spotkania czytelnicze dla przedszkolaków podczas których poznają oni starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych. Każdy przedszkolak na początek otrzyma Kartę Małego Czytelnika, a za każde wysłuchane opowiadanie z dziecięcego księgozbioru – naklejkę. Po zebraniu dziesięciu naklejek każde dziecko zostanie uhonorowane imiennym dyplomem oraz książeczką „Pierwsze wiersze dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do swoich potrzeb i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych. Autorzy pamiętali również o rodzicach – każdy otrzyma broszurę informacyjną, przypominającą o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadającą, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze tj. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”.
Celem projektu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez skoordynowane, wieloletnie działania na rzecz promocji, edukacji czytelniczej oraz kształtowania nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat.

DELFINKI

ZBIERAM, POSZUKUJĘ, BADAM – program wychowania przedszkolnego.
Autorki: Dorota Dziamska, Marzena Buchnat
Wskazuje sposoby planowania pracy i realizacji treści edukacyjnych.
Pomaga przygotowywać aktywizujące zajęcia dla dzieci dzięki szczegółowo przedstawionym metodom pracy.
Ułatwia dokumentowanie pracy dzięki konkretnie opisanym funkcjom stosowanych technik.
Ułatwia organizację zajęć adaptacyjnych − zawiera wskazówki i pomysły zajęć.
Daje możliwość zaplanowania systematycznej diagnozy i obserwacji, wskazuje konkretne rozwiązania i sposoby budowania narzędzi.

RYTM – RUCH – MOWA – program grupowych zajęć logorytmicznych.
Autorki: Agnieszka Janeczek, Marzena Karczmarz

Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw z elementami ćwiczeń logopedycznych, rytmicznych i muzyczno – ruchowych, których celem jest umuzykalnienie, rozbudzanie aktywności słownej dzieci, profilaktyka logopedyczna przejawiająca się w rozwijaniu sprawności aparatu artykulacyjnego i oddechowego,  rozwijanie umiejętności poprawnego i twórczego opanowania języka, oraz ogólno pojęty rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny i podnoszenie sprawności fizycznej.

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA – międzynarodowy projekt edukacyjny.
Autorka: Ludmiła Fabiszewska

Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.
Celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

MOJE ZDROWIE – MOJA SIŁA, WIELKA MOC – międzynarodowy projekt edukacyjny.
Autorka: Ewelina Szutarska

To ogólnopolski projekt z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień, z elementami edukacji ekologicznej. Skierowany do nauczycieli polonijnych, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, szkół specjalnych oraz świetlic. W ramach projektu – oprócz podstawowych działań ujętych w regulaminie – dodatkowo organizowane będą konkursy plastyczne, różnorakie akcje i pod-projekty, a także obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.

MALI PRZYRODNICY – projekt edukacyjny.
Autorka: Marzena Karczmarz

Głównym celem i zamierzeniem projektu jest zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go, dostrzeganie jego piękna; nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt; kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą; rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK – projekt.
Organizator: Instytut Książki
Współpraca: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie.

W ramach realizacji projektu organizowane są spotkania czytelnicze dla przedszkolaków podczas których poznają oni starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych. Każdy przedszkolak na początek otrzyma Kartę Małego Czytelnika, a za każde wysłuchane opowiadanie z dziecięcego księgozbioru – naklejkę. Po zebraniu dziesięciu naklejek każde dziecko zostanie uhonorowane imiennym dyplomem oraz książeczką „Pierwsze wiersze dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do swoich potrzeb i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych. Autorzy pamiętali również o rodzicach – każdy otrzyma broszurę informacyjną, przypominającą o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadającą, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze tj. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”.
Celem projektu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez skoordynowane, wieloletnie działania na rzecz promocji, edukacji czytelniczej oraz kształtowania nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat.

OGÓLNOPRZEDSZKOLNE

PROGRAM PRZYJACIELE ZIPPIEGO ORAZ TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Prowadząca: Sylwia Oleszko, Magdalena Cieślik

Na co dzień poświęcamy wiele uwagi rozwojowi i zdrowiu fizycznego naszych dzieci – upewniamy się, że odpowiednio się odżywają, ubierają, prowadzimy je na różnorodne zajęcia ogólnorozwojowe, zachęcamy do uprawiania sportów i dbania o dobrą kondycję.
Jednak czy wystarczająco troszczymy się o ich zdrowie emocjonalne oraz właściwe samopoczucie? Czy zastanawiamy się co czują i co myślą, jak funkcjonują wśród rówieśników oraz czy radzą sobie z trudnościami oraz odrzuceniem?
Program „Przyjaciele Zippiego” oraz Trening Umiejętności Społecznych adresowane są do dzieci w wielu przedszkolnym z różnymi możliwościami i zdolnościami. Cele programów oparte są na założeniu, że dzieci nieustannie wchodzą w interakcje z innymi ludźmi. Sposoby postępowania i zachowania w różnych sytuacjach (także trudnych i stresujących) wpływają na kształtowanie samooceny oraz tworzenie obrazu samego siebie, a w przyszłości na umiejętność przystosowania się do nowych i zróżnicowanych warunków społeczno – emocjonalnych. Prowadzone w naszej placówce programy koncentrują się na uczeniu dzieci sposobów radzenia sobie oraz pomagania i wspierania innych. Koncepcja oparta jest na podejściu skoncentrowanym na możliwościach rozwojowych i kompetencjach dzieci i wpływa bezpośrednio na rozwój umiejętności psychospołecznych i inteligencji emocjonalnej.
Każda część programu zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach dobrze znanych dzieciom takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, poczucie odrzucenia, radzenie sobie ze zmianą i stratą. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy.

Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
 • Jak słuchać uważnie
 • Jak prosić o pomoc
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • Jak mówić przepraszam
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem
 • Jak rozwiązywać konflikty
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji
 • Jak pomagać innym

Program „Przyjaciele Zippiego” oraz TUS dostarcza wielu okazji do ćwiczenia umiejętności wypowiadania się, uczy słuchania innych, nawiązywania przyjaźni, rozwiązywania problemów i konfliktów, przede wszystkim jednak wyposaża w umiejętności radzenia sobie z trudnościami, ze stratą i zmianą.
Podczas prowadzonych zajęć nie mówimy dzieciom, co mają robić, nie prezentujemy gotowych rozwiązań sytuacji. Zachęcamy je jednak do zastanawiania się nad konkretną sytuacją i proponowania własnych pomysłów rozwiązań. Natomiast realizując poszczególne ćwiczenia na zajęciach trenują i próbują zastosować często własne zachowania, które pomagają im w danej sytuacji, a także uwzględniają dobro innych. Istotnym elementem programu jest rozwijanie umiejętności komunikacji pomiędzy dziećmi a innymi osobami z ich otoczenia.