Programy i projekty

Realizowane w roku szkolnym 2022/2023

KOTKI

WYDAWNICTWO MAC – program wychowania przedszkolnego + karty pracy wydawnictwa MAC
Autorzy: Wiesława Żaba- Żabińska, Wioletta Majewskiej, Renata Pażdzio

Jest to program w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Celem tego programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej. Umożliwiają one dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” to projekt realizowany zgodnie z aktualna Podstawą Programową oraz kierunkami polityki państwa na rok szkolny 2022/2023.
Celem projektu jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym  wrażliwość estetyczną , w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
Cele szczegółowe projektu to:
– promowanie kultury wysokiej wrażliwości na piękno
– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
-współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
-wychowanie w duchu wartości , takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
-kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
-kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku
-zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
-współpraca z rodzicami , włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki

KRÓLICZKI

WYDAWNICTWO MAC – program wychowania przedszkolnego + karty pracy wydawnictwa MAC
Autorzy: Wiesława Żaba- Żabińska, Wioletta Majewskiej, Renata Pażdzio

Jest to program w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Celem tego programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej. Umożliwiają one dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY ”Z kulturą mi do twarzy” – edycja III
Autorka: P. Marcysiak

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022 / 2023
Celem projektu wynikającym z Podstawy Programowej jest:
– Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
– Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
– Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury!” – II edycja
Autorkami projektu są: Monika Rucińska oraz Adrianna Kamińska.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz z pierwszym kierunkiem polityki oświatowej MEiN na rok 2022/2023: „Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji”.
Głównym celem II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury!” jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Bajki – pomagajki” czyli o magicznej mocy bajkoterapii.
Autorkami projektu są : Sylwia Skirzewska i Małgorzata Szczepaniak.
Głównym celem bajkoterapii jest ochrona i wzmacnianie rozwoju psychicznego dziecka.

BIEDRONKI

WYDAWNICTWO PWN – program wychowania przedszkolnego + karty pracy wydawnictwa MAC
Autorka: Elżbieta Kordos

Program obejmuje całość podstawy programowej, jak i w kilku obszarach stanowi jej rozszerzenie. Przyjęte w programie założenia, treści edukacyjne oraz zaproponowane formy i metody pracy ukierunkowano na wszechstronne wspieranie dziecka w zakresie wszystkich obszarów rozwojowych. Koncepcja programu zakłada określoną wizję dziecka, do którego zmierza nauczyciel (we współpracy z rodzicami), kierując się zasadą wspierania dziecka przez tworzenie mu takich warunków rozwoju, aby miało możliwość osiągania sukcesów w działaniu. Sukces przekłada się na to, jak dziecko funkcjonuje w swoim otoczeniu i jak będzie funkcjonowało później w wieku dorosłym.

„CO SŁONKO WIDZIAŁO – NA DZIECIĘCE KŁOPOTY…BRZECHWA – OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY”.
Autorki: Lucyna Gondek, Ewa Kraj, Katarzyna Pałucka, Grażyna Łazarek
Projekt ma na celu wprowadzanie dzieci w otaczający świat przyrodniczy, społeczny, emocjonalny poprzez piękno literatury dziecięcej autorstwa Jana Brzechwy, promowanie czytelnictwa, literatury polskich autorów, wzbogacanie wiedzy, słownictwa.

MOTYLKI

TRAMPOLINA PWN – program wychowania przedszkolnego + karty pracy wydawnictwa MAC
Autorka: Elżbieta Kordos

Trampolina kojarzy się z wesołą zabawą i na tym polega praca z programem. Doskonale wspomaga ona rozwój dziecka i pomaga mu wybić się już na początku edukacji. Program wychowania przedszkolnego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego stanowi opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 Lutego 2017 roku. Obejmuje on całość podstawy programowej, jak i w kilku obszarach stanowi jej rozszerzenie. Idea programu jest wypadkową praktycznych doświadczeń w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, współczesnych koncepcji pedagogicznych odzwierciedlone w literaturze pedagogicznej oraz obowiązującego prawa. Przyjęte w programie założenia, treści edukacyjne oraz zaproponowane formy i metody pracy ukierunkowane na wszechstronny wspieranie dziecka w zakresie wszystkich obszarów rozwojowych. W koncepcji programu przyjęto określoną wizję dziecka, do której zmierza nauczyciel we współpracy z rodzicami wychowanka, kierując się zasadą wspierania dziecka przez stworzenie mu takich warunków rozwoju, aby miało możliwość osiągania sukcesów w działaniu. Poczucie sukcesu to nie tylko szansa na sprawny rozwój dziecka. Sukces przekłada się na to jak dziecko funkcjonuje w swoim otoczeniu i jak będzie funkcjonować później w wieku dorosłym.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY EDYCJA 2022/2023
AUTOR: Aneta Konefał

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą. Program zachęca dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych. Wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną. Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, propagowanie praw dziecka. Kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego. Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności. Program rozwija również kompetencje cyfrowe u dzieci i nauczycieli, kształtuje postawy patriotyczne. Poprzez udział w programie włączamy w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

JEŻYKI

WYDAWNICTWO PWN – program wychowania przedszkolnego + karty pracy wydawnictwa MAC
Autorka:  Elżbieta Kordos

Program wychowania przedszkolnego jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Idea programu jest wypadkową praktycznych doświadczeń autorki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, współczesnych koncepcji pedagogicznych odzwierciedlonych w literaturze pedagogicznej oraz obowiązującego prawa.  Ideą przewodnią programu jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY ” Z kulturą mi do twarzy” edycja III
AUTORKA: P. Marcysiak

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. Celem projektu jest tworzenie różnych sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka na płaszczyźnie wielu sfer aktywności: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Projekt zakłada współpracę z różnymi instytucjami, organizacjami, środowiskami, przy współudziale opiekunów dziecka, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka oraz poznania norm społecznych i wartości, których źródłem jest rodzina oraz grupa.

PROJEKT „#20 minut dla matematyki”
AUTORKA: Z. Jastrzębska-Krajewska
Główne cele projektu:
– Zachęcenie przedszkoli do włączania się do projektu celem organizowania efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej;
– Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych;
– Motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy placówki z rodzicami;

PROJEKT „Szkoła Emocji. Nieustraszeni są wśród nas”
AUTOR: Wydawnictwo Mamania, Instytut Ramon Llull, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN Warszawa
Celem projektu, oprócz realizacji podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023, jest:
– wspomaganie przez uczestników projektu – czyli nauczycieli – rodziców w zakresie rozwijania kompetencji rozumienia i tworzenia informacji, kompetencji językowych, osobistych, społecznych i uczenia się, kompetencji obywatelskich, w zakresie przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji kulturalnej;
– wspieranie przez uczestników projektu rozwoju emocjonalnego dzieci:

ZAJĄCZKI

NASZE PRZEDSZKOLE – program wychowania przedszkolnego + karty pracy wydawnictwa MAC
Autorki: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska.

Jest on dostosowany do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego .Jednym z zasadniczych czynników rozwoju człowieka jest aktywność wyrażana ruchem , mową i umysłem. Program wyodrębnia następujące przejawy ogólnie rozumianej aktywności : społeczną, językową, poznawczą i artystyczną. Według autorek programu głównym celem edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Ważne jest przyzwalanie dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym programem: tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji oraz o wyzwalanie w nim postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Gramy Zmysłami” II EDYCJA
Autorzy projektu: Beata Pinkiewicz-Gara, Joanna Błaszczyńska, Katarzyna Demendecka;
Głównym celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.
Cele szczegółowe:
-Poszerzenie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
-Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
-Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
-Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
-Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
-Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.
Projekt realizowany będzie od 1.10.2022r. do 31.05.2023r. 

Ogólnopolski projekt Edukacyjny „ Terapia Ręki dla każdego” – II Edycja
Autorka: Magdalena Sidor-Minorczyk
Projekt będzie pełnił funkcję terapeutyczną, usprawniającą i wzmacniającą organizm dziecka. Kompleksowo podchodzi do wszystkich elementów składających się na prawidłowy rozwój motoryki małej oraz sprawnego manipulowania. Poza ty ma na celu:
– propagowanie aktywności, które łatwo zrealizować indywidualnie jak i grupowo,
– pełni funkcję profilaktyczną dla małych dzieci, aby zapobiegać występowania nawykowych nieprawidłowości w rozwoju motoryki małej,
– wzbudza kreatywność wśród nauczycieli, terapeutów, opiekunów: sposób realizacji zadań daje dużą dowolność, pozwala prowadzącemu dostosować warunki czasowe, przestrzenne do możliwości dzieci.

TYGRYSKI

WYDAWNICTWO MAC – program wychowania przedszkolnego + karty pracy wydawnictwa MAC
Autorki: W. Żaba- Żabińska, W. Majewska, R. Paździo

Program jest w pełni zgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz aktualnie obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Jest bogaty w treści, które w zintegrowany sposób pogłębiają wiedzę, rozszerzają umiejętności praktyczne i kształtują postawy wspierając tym samym wszystkie obszary rozwoju naszych dzieci

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny 2022/23 III Edycja – ,,Kreatywne Prace Plastyczne’’.
Organizatorką i pomysłodawczynią projektu jest Beata Grzeszczuk-Nędza – autorka najpopularniejszego w Polsce edukacyjnego bloga plastycznego „Kreatywne Prace Plastyczne”.
Głównym celem projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez różnorodne działania plastyczne.
Proponowane w projekcie działania plastyczne niosą wartości arteterapeutyczne oraz szczególnie wspierają rozwój motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, wyobraźni, pamięci, uwagi i mowy.
Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA – „SENSOLOGOLANDIA”
Autorka: Magdalena Cieślik- logopeda, terapeuta SI
„Sensologolandia” to innowacyjne zajęcia logopedyczne dla naszych najmłodszych przedszkolaków, angażujące Ich zmysły, dużą i małą motorykę oraz aparat artykulacyjny. Celem innowacji jest stymulowanie rozwoju mowy oraz rozwijanie umiejętności sensomotorycznych dzieci. Innowacja wykorzystuje metody aktywizujące dzieci do działania, komunikowania się, manipulowania, doświadczania, aktywności poznawczej i ruchowej.
Zajęcia logopedyczne połączone z wielozmysłową stymulacją wpływają pozytywnie na mowę, integrację zmysłów, optymalny rozwój całego organizmu, wspomagają procesy poznawcze, poprawiają koncentrację uwagi, a także wyzwalają pozytywne emocje, dostarczając dzieciom wiele przyjemności i radości z działania.

WRÓBELKI

WYDAWNICTWO MAC – program wychowania przedszkolnego + karty pracy wydawnictwa MAC
Autorki: W. Żaba- Żabińska, W. Majewska, R. Paździo

Na kompetencjach kluczowych, „których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia” opiera się główny cel programu tj.: rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej, które umożliwią dziecku „odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna”. Program wychowania przedszkolnego oparty na aktywności dziecięcej w odniesieniu do kompetencji kluczowych, uwzględniający rozwój psychomotoryczny i społeczno-emocjonalny dziecka czy wytyczne ustawowe w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, będzie stanowił podstawę do planowania codziennej pracy pedagogicznej z dziećmi.

Głównym założeniem projektu „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy” jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie , poznanie roli wróbli w naszym życiu.
Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego.
Cele główne:
• budzenie zaciekawienia otaczającym światem,
• rozwijanie zdolności poznawczych,
• poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez
obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
• wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
• wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
• właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,
• dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,
• wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy
potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,
• kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych,
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych

Paluszkowe Maluchv edukacyjny projekt rozwijający dla dzieci żłobkowych i przedszkolnych
Paluszkowe Maluchy to projekt edukacyjny wspierający rozwój dzieci w wieku do lat 5,opierający się na autorskich Zabawach Paluszkowych, masażykach i aktywności manualnej dzieci. Projekt ma na celu rozwijanie aktywności dziecka małego w zakresie rozwoju movW imotoryki małej, poprzez wykorzystywanie najprostszych form zabawy. Zabawy paluszkawe posiadają bardzo dużą wartość dla rozwoju każdego dziecka, albowiem dostarczają doznań dotykowych wpływających na poznanie własnego ciała, stymulują rozwój mowy poprzez proste rymowanki, łatwo przWswaiane przez dziecko. Naturalność i prostota ta podstawa działania, albowiem zabawy nie wymagają posiadania pomocy, zabawek, specjalnych pomieszczeń – wystarczy wyobraźnia oraz znajomość prostych wierszyków.

SÓWKI

Program wychowania przedszkolnego „ODKRYWAM SIEBIE” + karty pracy wydawnictwa MAC
AUTOR: W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej,Renaty Paździo

Jest bogaty w treści, które w zintegrowany sposób pogłębiają wiedzę, rozszerzają umiejętności praktyczne i kształtują postawy, wspierając tym samym wszystkie obszary rozwoju dziecka.

CO SŁONKO WIDZIAŁO – NA DZIECIĘCE KŁOPOTY…BRZECHWA” – OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY
Założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w otaczający świat przyrodniczy, społeczny, emocjonalny poprzez piękno literatury dziecięcej autorstwa Jana Brzechwy, a także promowanie czytelnictwa, literatury polskich autorów, wzbogacanie wiedzy i słownictwa. W tym roku przybliżymy dzieciom postać Jana Brzechwy, autora pięknych wierszy dla dzieci, które napisane są tekstem rymującym co sprawia, że dzieci chętnie słuchają oraz zapamiętują fragmenty tekstu.

MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!” – OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY, którego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ „RUCH, MUZYKA, SŁOWO” (PROGRAM WŁASNY)
Nadrzędnym celem programu jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, by dziecko potrafiło prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem.

ŻABKI

Program wychowania przedszkolnego – Wydawnictwo MAC + karty pracy wydawnictwa MAC
Autorzy: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Program ten został opracowany w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Celem programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności dziecka w odniesieniu do kompetencji kluczowych, uwzględniający rozwój psychomotoryczny i społeczno-emocjonalny dziecka. Jest bogaty w treści, które w zintegrowany sposób pogłębiają wiedzę, rozszerzają umiejętności praktyczne i kształtują postawy, wspierając w tym samym czacie wszystkie obszary rozwoju dziecka

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY „Z kulturą mi do twarzy”.
AUTORKA: P. Marcysiak

Celem projektu jest promowanie kultury wysokiej, rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na piękno, rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką, wychowanie w duchu wartości takich jak: dobro, piękno, patriotyzm, altruizm. Projekt zakłada również kształtowanie przynależności do kraju, zapoznanie z tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku. W trakcie realizacji projektu będą tworzone sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dziecka. W tym wrażliwość w odniesieniu do wielu sfer aktywności: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, teatru i plastyki. Projekt ma również na celu wprowadzenie dzieci w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi dzieci. Formowanie u dzieci poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

WIEWIÓRKI

Program wychowania przedszkolnego – Wydawnictwo MAC + karty pracy wydawnictwa MAC
Autorzy: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Program jest całkowicie zgodny z wymaganiami Postawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli. Uwzględnia on potrzeby edukacyjne i wychowawcze dzieci rozwijających się w sposób harmonijny, jak i tych które wymagać będą różnych form edukacji włączającej i wczesnego wspomagania rozwoju. Program stawia dziecko i jego potrzeby w centrum oddziaływań nauczyciela, które warunkowane są przez jego indywidualne predyspozycje oraz możliwości, a także zwraca uwagę na wspieranie rozwoju emocjonalnego, kształtowanie myślenia problemowego, współpracę w grupie i rozwijanie samodzielności.

Rytmiczny program: „Pokaż maluszku jak tupiesz nóżką, czyli muzyczny kwadrans rytmiczny.”
Autorkami programu są Maria Zofia Tomaszewska oraz Katarzyna Czajkowska.
Głównym celem zajęć umuzykalniających w przedszkolu jest rozwój wrażliwości muzycznej dzieci, przygotowujący do poprawnego śpiewania i słuchania muzyki. Zajęcia bazują na piosence i na niej w większości oparte są zabawy i ćwiczenia słuchowo-ruchowe.
Zajęcia prowadzone będą w oparciu o metodę Emnila jaquesa-Dalcroze a, której celem jest poszukiwanie drogi do muzyki poprzez różnego rodzaju działania twórcze, ćwiczenia słuchowe, głosowe, ruchowe, słuchowo-głosowo-ruchowe. Na zajęciach będzie również wykorzystywana metoda aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss, „Marsze, tupanki, klaskanki” – autorski program Katarzyny Czajkowskiej oraz muzyczne inspiracje wg Marii Zofii Tomaszewskiej. Realizacja programu ma na celu wyzwolenie swobody psychicznej, przezwyciężenie nieśmiałości i różnego rodzaju zahamowań oraz przyczynić się do integracji grupy poprzez zabawę.

Projekt edukacyjny „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy”
Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie, poznanie roli wróbli w naszym życiu.
Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego.
Autorkami projektu, pomysłodawcami  i osobami koordynującymi przedsięwzięcie są: Agata Chmura, Anna Wdówka, Iwona Domagała, Gabriela Chmura – nauczycielki Przedszkola Samorządowego „Tęczowa Kraina” w Alwerni.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA – „SENSOLOGOLANDIA”
Autorka: Magdalena Cieślik- logopeda, terapeuta SI
„Sensologolandia” to innowacyjne zajęcia logopedyczne dla naszych najmłodszych przedszkolaków, angażujące Ich zmysły, dużą i małą motorykę oraz aparat artykulacyjny. Celem innowacji jest stymulowanie rozwoju mowy oraz rozwijanie umiejętności sensomotorycznych dzieci. Innowacja wykorzystuje metody aktywizujące dzieci do działania, komunikowania się, manipulowania, doświadczania, aktywności poznawczej i ruchowej.
Zajęcia logopedyczne połączone z wielozmysłową stymulacją wpływają pozytywnie na mowę, integrację zmysłów, optymalny rozwój całego organizmu, wspomagają procesy poznawcze, poprawiają koncentrację uwagi, a także wyzwalają pozytywne emocje, dostarczając dzieciom wiele przyjemności i radości z działania.

Font Resize
Contrast