Specjaliści

20paź2020

Drodzy Rodzice
Ze względu na sytuację epidemiczną zmieniamy formę konsultacji z psychologiem i logopedą przedszkolnym!
Rodziców pilnie potrzebujących konsultacji ze specjalistami zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 81 855 22 15:
– z psychologiem p. Sylwią Oleszko  w środę (21.10.2020r.), czwartek (22.10 2020r) w godzinach 14.00- 15.30;
– z logopedą p. Magdaleną Cieślik w czwartek (22.10.2020r.) w godzinach 15.30-16.30.

Za utrudnienia przepraszamy.

18paź2020

Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego tempa zmian i ma decydujące znaczenia dla rozwoju w późniejszych latach życia. Przejście dziecka z wieku przedszkolnego w wiek szkolny wnosi w jego życie szereg zmian. Zmienia się przede wszystkim organizacja czasu i rytm dnia. Zabawowym rodzajom aktywności spontanicznej zaczynają towarzyszyć obowiązki oraz aktywność kierowana. Rozpoczynając naukę dziecko staje wobec trudnej próby sprostania nowym wymaganiom i oczekiwaniom. Należy zastanowić się czy nasze 6 – letnie dziecko jest w dostatecznym stopniu zainteresowane nauką i wiedzą, a także czy osiągnęło już zdolność rozumienia, identyfikowania, zapamiętywania i organizowania nowych wiadomości, czy potrafi umiejętnie podporządkowywać się wymaganiom szkoły w zakresie skupienia uwagi, wytrwałości, gotowości do wykonywania poleceń nauczyciela, zdolności współpracy w grupie.
Pamiętajmy, że tempo rozwoju oraz osiągnięcia dziecka zależą od kilku czynników, m. In. dojrzałości układu nerwowego, wpływu środowiska rodzinnego, stylu wychowywania, wcześniejszych doświadczeń dziecka oraz jego własnej aktywności.

[…]
7paź2020

We wrześniu przeprowadzone zostało w naszym przedszkolu przesiewowe badanie mowy przedszkolaków. Informacja dotycząca dzieci zakwalifikowanych na indywidualne zajęcia logopedyczne dostępna jest u wychowawców poszczególnych grup.
Rodziców dzieci zakwalifikowanych na zajęcia logopedyczne a także Rodziców mających potrzebę rozmowy z logopedą zapraszam na konsultacje, które odbędą się 22 października w godz. 15.30-16.30 w gabinecie terapeutycznym w budynku głównym. W czasie spotkania omówione zostaną trudności dziecka oraz program terapii.

[…]
28cze2020

Zbliżają się wakacje – czas wspólnego odpoczynku, relaksu, zabawy.
Dłuższe, planowane czy nie, przerwy w terapii logopedycznej zwiększają ryzyko niechcianych zmian, powrotu do złych nawyków, pogłębienia deficytów o charakterze logopedycznym. Możemy wtedy zaprzepaścić wiele pozytywnych efektów i sukcesów terapeutycznych.
Największe efekty osiągają te dzieci, które uczą się przez zabawę oraz których rodzice aktywnie uczestniczą w procesie wspierania i rozwoju mowy, dlatego zachęcam do zabaw i ćwiczeń, które z powodzeniem można wspólnie wykonywać podczas wakacyjnych dni.

[…]
28cze2020

Czas wakacji oraz piękna pogoda sprzyjają zabawom na świeżym powietrzu. Jest wiele aktywności wymagających różnorodnych przyrządów lub szczególnego rodzaju podłoża lub przestrzeni. Jednak piłka od pokoleń jest wszechstronnym elementem różnych zabaw i gier. Piłka to dla dzieci cudowny przedmiot. Jest najbardziej popularnym przyrządem w ćwiczeniach sportowych oraz w swobodnej zabawie. Można ją rzucać i łapać, turlać, odbijać, kozłować, kopać … Systematyczne ćwiczenia z piłką pozwalają rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową, zdolność spostrzegania, lateralizację, orientację w schemacie własnego ciała, świadomość przestrzeni i odległości. Zabawy z piłką przygotowują dzieci do gier sportowych, wnoszą wiele radości, rozwijają umiejętność pozytywnej rywalizacji, jednocześnie wzmacniając w dziecku pewność siebie.

[…]
18cze2020

Zbyt ubogi zasób słownika ogranicza rozumienie tego, co mówimy do dziecka, jak również formułowanie przez dziecko pełnej wypowiedzi. Zachęcanie dziecka do wypowiadania się o tym, co widzi, co przeżyło, kształtuje ekspresję słowną. Dziecko w okresie przedszkolnym doskonali zdolność komunikowania się z innymi. Specjalnie zorganizowane ćwiczenia przyczyniają się do rozwijania brzmieniowej poprawności i wyrazistości mowy, wzbogacają słownictwo czynne i bierne, wpływają na poprawność gramatyczną, pozwalają budować coraz dłuższe, bardziej przejrzyste wypowiedzi.

[…]
18cze2020

Według definicji Frostig i Horne „percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych, a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń”
Odpowiedni (czyli właściwy dla danego wieku) poziom percepcji wzrokowej umożliwia dzieciom poprawne przeprowadzanie takich czynności, jak czytanie, pisanie, układanie (puzzli, klocków), reprodukowanie figur, kształtów, wykonywanie zadań matematycznych (np. geometrycznych). Z tego powodu warto w codziennych zabawach uwzględniać różnorodne aktywności wymagające analizy, syntez i pamięci wzrokowej w celu doskonalenia dziecięcej spostrzegawczości oraz umiejętności wnioskowania na materiale obrazkowym. Jednocześnie wzbogacając pamięć doświadczeń dziecka.
Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej rozpoczynamy od zabaw łatwych i systematycznie stopniujemy trudności przechodząc do ćwiczeń coraz bardziej złożonych. Wyróżniamy kolejne etapy rozwoju tej umiejętności:

[…]
5cze2020

Mamo, ona patrzy w moje okno….!!!”

Definiując pojęcie konflikt wskazujemy, że jest to sytuacja, w której uczestnicy dostrzegają niezgodność interesów, postaw, celów czy poglądów. Do konfliktów dochodzi zazwyczaj, gdy jedna lub obie strony naruszą wzajemną przestrzeń, własność lub zasady współżycia, gdy próbując zaspokoić własne potrzeby nie uwzględniają i nie dostrzegają potrzeb innych. Konflikty są integralną częścią życia. Pojawiają się tam, gdzie ludzie wchodzą ze sobą w relacje, a więc w rodzinie, szkole, miejscu pracy i zamieszkania. Są zjawiskiem naturalnym oraz rozwojowym, ale tylko w sytuacji kiedy szukamy konstruktywnych sposobów na radzenie sobie z nimi.

[…]
4cze2020

Rymy stanowią cechę mowy wyróżniającą się spośród innych. Ich występowanie w wierszach i piosenkach sprawia dzieciom wiele radości. Dzieci przepadają za rymowanymi wierszykami i zagadkami. Warto to wykorzystać , tym bardziej, że układanie i recytowanie rymowanek wpływa bardzo korzystnie na rozwój inteligencji językowej dziecka .
Rymy to jednakowe lub podobne układy brzmieniowe występujące w odpowiednio usytuowanych wyrazach w wersie lub zdaniu. Słowa się rymują, gdy podobnie lub identycznie brzmią ich końcówki. Znajomość rymów jest bardzo ważnym, wczesnym prognostykiem postępów w nauce czytania i pisania, wzmacnia świadomość słuchową, ułatwia dzieciom koncentrację na fonemach, tworzenie skojarzeń głoska-litera . Rym i rytm mówionych dźwięków wpływa na rozwój wczesnych umiejętności słuchania ze zrozumieniem i mówienia. Może też stanowić kryterium klasyfikacji słów np. lot- kot- płot ( wspólny rym) lub pomoc podczas nauki zasad ortografii, gdyż mają często podobny wzorzec pisowni, np. mrówka-żarówka, rysuje-pracuje.

[…]
30maj2020

W poprzednim artykule omówiłam rozwój wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności rozumienia stosunków przestrzennych i kierunkowych na I i II etapie rozwojowym. Poniżej chciałabym przedstawić kolejne dwa progi rozwojowe w zakresie kształtowania tych sprawności.
Właściwa orientacja w schemacie ciała, a także prawidłowe realizowanie zadań dotyczących poruszania się i określania położenia przedmiotów względem swojej osoby lub wyznaczonego obiektu stanowią podłoże do budowania kolejnych sprawności przestrzennych i kierunkowych. Natomiast rozumienie kierunków i zdolność zastosowania ich w praktyce jest czynnikiem niezbędnym do rozwijania umiejętności różnicowania i kreślenia liter. Podstawowym elementem podczas realizowania powyższych zadań jest ruch i koordynacja wzrokowo – motoryczna.

[…]
30maj2020

Zadawanie pytań to najlepsza droga do tego, aby wyjaśnić to, co nieznane.
Nie tylko dziecko, ale i dorosły nie rozumiejąc czegoś zadaje pytania i oczekuje odpowiedzi.
Dziecko posiada naturalną ciekawość poznawczą, ciągle obserwuje, manipuluje przedmiotami, chce wszystkiego dotknąć, a gdy tylko nauczy się mówić, zaczyna szukać wyjaśnień zjawisk, których nie rozumie.Tylko w ten sposób może kształtować swój światopogląd i uczyć się zasad i praw rządzących światem. Pierwsze pytanie dziecka uznaje się za początek samodzielnej myśli dziecka i ma ona raczej charakter emocjonalny niż intelektualny. Do drugiego roku życia dziecko powtarza pytania automatycznie i bez zrozumienia za rodzicami, ucząc się w ten sposób zastosowania określonego pytania do odpowiedniej sytuacji. Najpierw w jego rozwoju pojawiają się pytania: „kto?” i „co?”, by następni, po ukończeniu 3 roku życia dziecka, ewoluować do „gdzie?” i „dlaczego?”.W wieku 3-4 lat pojawia się już świadomość niewiedzy, niejasność pewnego zagadnienia, a świadomość jest podstawą powstania pytania. Samo sformułowanie pytania dowodzi, że dziecko myśli, gdyż dostrzegło problem i oczekuje od dorosłych jego rozwiązania.

[…]
20maj2020

Przyimek to nieodmienna i niesamodzielna część mowy, która łączy się z innymi wyrazami i nadaje im inny sens. Na przykład rzeczownik stół tworzy z przyimkami wiele zestawień: na stole, o stole, za stołem, obok stołu, po stole, pod stołem, przy stole, itp.
Przyimki dzieli się na:
– proste (np. z, do, na, bez, za, pod, u, w, nad, o, od, po).
– złożone, składające się z przyimków prostych (np. z + nad = znad, po + przez = poprzez).
Przyimek w połączeniu z rzeczownikiem, przymiotnikiem lub liczebnikiem tworzy wyrażenie przyimkowe, np. sklep z butami, zeszyt w kratkę, z piętnaście.

[…]
20maj2020

Pomyślmy, jak wiele odmian wymówek posiadają w swoim słowniku nasze dzieci. Każde z nich choć jeden raz użyło w swojej wypowiedzi podobnych sformułowań: „zaraz”, „jestem zmęczony”, „potem”, „teraz nie chce mi się”…
Zazwyczaj słyszymy je w sytuacji konieczności posprzątania swoich zabawek lub wykorzystanych niedawno sprzętów. Szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy wiele osób ograniczonych jest w swojej codziennej aktywności do powierzchni własnego mieszkania, bez możliwości korzystania z placów i miejsc otwartych na powietrzu, trudno nam oraz naszym dzieciom zachować uporządkowany świat wokół nas.
Rozrzucone zabawki, rozsypane kredki i wszędobylskie klocki, które wbijają się w stopy – to częsta codzienność rodziców. Egzekwowanie porządku i utrzymania czystości w dziecięcym pokoju to fundamentalna kwestia kształtowania umiejętności organizowania, planowania, przewidywania i odpowiedzialności w późniejszym dorosłym życiu dziecka.

[…]
14maj2020

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz kształtowanie umiejętności rozumienia stosunków przestrzennych i kierunkowych zachodzących pomiędzy obiektami czy osobami stanowi naturalny sposób poznawania otaczającego świata oraz reguł określających różnorodne zależności. Możemy te sprawności rozwijać u naszych dzieci poprzez świadome organizowanie dziecku zróżnicowanych sytuacji oraz aktywności w makroprzestrzeni i mikroprzestrzeni. Ćwiczenia rozwijające i usprawniające orientację przestrzenną przebiegać powinny etapami, według prawidłowości rozwojowych dziecka. Osiągnięcie przez dziecko kolejnego progu rozwojowego uwarunkowane jest właściwym opanowaniem przez niego umiejętności z etapu poprzedniego.

[…]
14maj2020

Współcześnie ludzie mają coraz większy problem z wyrażaniem emocji i wzajemną komunikacją. Możemy wręcz mówić o pewnym deficycie słów. Tymczasem książka bywa dobrym pretekstem do rozmowy z dzieckiem. Wspólna próba interpretacji bajek, wierszy czy opowieści ułatwia drogę do dialogu. Czytanie najmłodszym rozwija ich osobowość.
„Czytelnictwo” zaczyna się od kołyski, na długo przed dniem, w którym dziecko zacznie samodzielnie składać litery. Dobrze dobrane książki rozwijają jego umysł i emocje, kształtują kompetencje językowe, zakorzeniają w kulturze i rozbudzają wyobraźnię. Wspólna lektura może stać się nie tylko wielką przyjemnością, ale przede wszystkim wspaniałą okazją do budowania bliskości oraz silnych i trwałych więzi rodzinnych.

[…]
7maj2020

Koncentracja to umiejętność skupiania i utrzymywania uwagi na określonych bodźcach lub zadaniach. Jest podstawą wszystkich świadomych działań. Umiejętność koncentracji uwagi rozwija się stopniowo podczas całego życia człowieka. U małych dzieci występuje uwaga mimowolna (czyli skupienie zmysłów bez udziału woli przez np. poruszający się przedmiot czy głośny dźwięk), cechują ją bardzo duża rozpraszalnść. Natomiast uwaga dowolna kształtuje się w późniejszym okresie (od ok. 3 roku życia do wieku wczesnoszkolnego). Taki rodzaj sprawności umożliwia nam kierowanie naszą uwagą, dostrzeganie i wykonywanie aktywności ważnych w danym momencie, osiąganie celów, rozwiązanie problemów, rozumienie zagadnień. Wpływa także bezpośrednio na procesy pamięci, zdolności kierunkowe i przestrzenne czy logiczne myślenie.

[…]
7maj2020

Co to jest?

Kategoryzacja to umiejętność polegająca na rozróżnieniu cech wspólnych oraz różnic wśród danych przedmiotów, odbywająca się zawsze według jakieś zasady. To podział elementów (przedmiotów, osób, zjawisk) i tworzenie z nich zbiorów ze względu na cechy, ściśle określone dla danej grupy. Wymaga dostrzegania cech różnicujących daną kategorię oraz jej podobieństw.
Kategoryzowanie pozwala na uruchomienie do pracy zarówno lewej jak i prawej półkuli mózgu. Podczas ćwiczeń kategoryzacji prawa półkula zauważa podobieństwa, a lewa różnice między kategoryzowanymi przedmiotami czy obrazkami, czyli wyklucza pewne elementy z jednego zbioru, by “zezwolić” przyporządkować je do innego. Łatwiej jest dziecku dostrzec podobieństwo barwy, wielkości lub kształtu. Odbiór tych cech odbywa się dzięki prawej półkuli mózgu. Jednak, gdy zadanie dziecka polega na podziale zabawek albo obrazków np. na ubrania i meble to ich kategoryzowanie opiera się na dostrzeganiu podobieństwa w działaniu.

[…]
1maj2020

Program Przyjaciele Zippiego oraz Trening Umiejętności Społecznych

SPOTKANIE III

Podczas dzisiejszego spotkania chciałabym zaproponować dzieciom oraz Państwu kolejne wspólne zabawy oraz ćwiczenia pozwalające trenować inteligencję emocjonalną. Nadal opieramy się na treściach, które realizowaliśmy podczas zajęć w przedszkolu.

[…]
29kw.2020

Któż z nas nie pamięta ich z dzieciństwa?
Zabawy paluszkowe to forma ruchowych zabaw z najmłodszymi dziećmi. Do zabawy wykorzystuje się głównie dłonie – swoje i dziecka. Najważniejszy w tej aktywności jest dotyk. Bawiąc się w ten sposób, dotykamy rączek, palców, twarzy, głowy dziecka. W parze z dotykiem idzie równocześnie dźwięk głosu, bo zabawom paluszkowym towarzyszy mówienie. Zabawy paluszkowe maja dobroczynny wpływ na rozwój dziecka. Doskonalą one czynności ruchowe malucha. Dzięki nim dzieci szybciej uczą się zręczności, refleksu, koncentracji i zwinności. Zabawy te to świetny sposób na ćwiczenie tzw. małej motoryki. Dzięki wierszykom i piosenkom wykorzystywanym do zabawy, mowa dziecka postępuje szybciej. Na początku dziecko może być w tych zabawach biernym obserwatorem, ale powtarzalność czynności z pewnością wkrótce zachęci je do współuczestnictwa. Z wiekiem dzieci opanowują wierszyki i piosenki towarzyszące zabawom paluszkowym, dlatego z upływem czasu zabawa staje się jeszcze ciekawsza.

[…]
Font Resize
Contrast